Skriftlig spørsmål fra Gunhild Elise Øyangen (A) til arbeids- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:314 (1999-2000)
Innlevert: 11.05.2000
Sendt: 12.05.2000
Besvart: 19.05.2000 av arbeids- og administrasjonsminister Jørgen Kosmo

Gunhild Elise Øyangen (A)

Spørsmål

Gunhild Elise Øyangen (A): Kan departementet gi en nærmere beskrivelse av hvordan ungdomsgarantien har virket, og kan departementet gi et anslag over hvor mange som faller utenfor ordinært arbeid og utdanning i den aktuelle aldersgruppen?

Jørgen Kosmo (A)

Svar

Jørgen Kosmo: Ungdomsgarantien gjelder ungdom i aldersgruppen 16-19 år. Garantien sier at ungdom under 20 år som står uten jobb eller skoleplass, skal ha tilbud om arbeidsmarkedstiltak.

Ved innføring av Reform 94 fikk ungdom i alderen 16-19 år en lovfestet rett til videregående opplæring. Som en del av Reform 94 ble det innført en fylkeskommunal oppfølgingstjeneste som skal fange opp og samordne tilbud til ungdom med rett til videregående opplæring, men som ikke har søkt eller tatt imot en opplæringsplass eller som avbryter opplæringen i løpet av skoleåret, og som ikke er i arbeid.

Aetat (arbeidsmarkedsetaten) er en hovedsamarbeidspartner for Oppfølgingstjenesten. Aetat rapporterer om et gjennomgående godt samarbeid med denne tjenesten.

Når det gjelder spørsmålet om anslag på hvor mange som faller utenfor ordinært arbeid eller utdanning, vil jeg vise til arbeidsmarkedsetatens tall for registrerte arbeidsledige og personer på tiltak. Som gjennomsnitt for 1999 var det registrert om lag 2 500 helt arbeidsledige i alderen 16-19 år og vel 1 300 på ordinære arbeidsmarkedstiltak. I gjennomsnitt var det 63 personer som var langtidsledige i 1999, dvs. at de hadde vært sammenhengende registrert ledig mer enn et halvt år.

F.o.m. 2. halvår 1995 ble det iverksatt en økt innsats for å gi tilbud om tiltak til langtidsledige 20-24 åringer. Bedringen på arbeidsmarkedet i 1997/98 slo særlig gunstig ut for denne aldersgruppen, og den ekstra innsatsen ble avviklet f.o.m. 2. halvår 1998.