Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til arbeids- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:315 (1999-2000)
Innlevert: 15.05.2000
Sendt: 15.05.2000
Besvart: 23.05.2000 av arbeids- og administrasjonsminister Jørgen Kosmo

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): I veiledningen fra A-etaten om Arbeidsforberedende trening, AFT, 3.1 står det at: " overskudd av tiltaksarrangørens drift skal bli i AFT og komme attføringsvirksomheten og de yrkeshemmede der til gode."
Dersom AFT virksomheten er en del av et AMB-aksjeselskap, vil da aksjelovens bestemmelser sette denne politiske føringen ut av spill slik at overskudd i AFT kan bli overført til morselskapet?

Jørgen Kosmo (A)

Svar

Jørgen Kosmo: Jeg viser til ditt brev av 15. mai 2000 med spørsmål om aksjelovens bestemmelser vedrørende overføring av overskudd i tiltaket Arbeidsforberedende trening (AFT), der AFT-virksomheten er en del av en Arbeidsmarkedsbedrift (AMB).

Jeg forstår det slik at du er opptatt av at driftsoverskudd i AFT forblir i AFT slik at det kommer attføringsvirksomheten og de yrkeshemmede til gode, og at aksjelovens bestemmelser vedrørende overføring av driftsoverskudd ikke bidrar til å svekke dette.

Når det gjelder kontroll med at tiltaksmidler til AFT kommer de yrkeshemmede deltakerne til gode, er dette omtalt i henholdsvis forskrift, retningslinjer og veiledningen til tiltaket.

I forskriftens §7 heter det bl.a. at "tiltaket skal organiseres som egen faglig og økonomisk enhet". I retningslinjene (pkt 3.1.b) heter det at "regnskapene skal innrettes slik at AFT-driften føres for seg, og kan vurderes uavhengig av resten av selskapet. Dette gjelder både inntekter og utgifter, herunder utgifter som dekker deler av fellesutgiftene i selskapet. Tiltaket må melde fra til arbeidskontoret om AFT isolert sett går med underskudd, eller det er fare for at midler fra eventuelt overskudd i AFT går med til å dekke utgifter knyttet til resten av selskapet". I veiledningen heter det videre at "AFT er et tiltak med egne målsettinger og en definert målgruppe. Det er derfor viktig at attføringsarbeidet i AFT ikke blandes sammen med tiltaksarrangørens evt. øvrige virksomhet. AFT skal derfor ha eget fagpersonell, og bør dessuten ha egne lokaler. Ved etablering av nye AFT forutsettes det egne lokaler til virksomheten. Det er på denne bakgrunn viktig å unngå at en AFT-avdelings ressurser trekkes ut og benyttes til annen virksomhet som tiltaksarrangør driver. Hensikten er at tilskuddsmidler gitt til AFT skal benyttes i AFT og komme attføringsvirksomheten og de yrkeshemmede til gode. Arbeidskontorene må derfor ha dette hensynet for øyet i sitt arbeid med AFT."

Dette regelverket legger sterke føringer på tiltaksarrangør for AFT. En slik tiltaksarrangør er ofte et selskap som også driver ASVO (Arbeidssamvirke i offentlig virksomhet) og/eller AMB. Tiltaksarrangørs organisasjonsform er som hovedregel et aksjeselskap med egne krav til selskapets vedtekter. For slike selskaper gjelder imidlertid aksjeloven, slik at for eksempel ved underskudd ved et tiltak som AMB, kan selskapets øvrige virksomhet, som en AFT-avdeling, være forpliktet til å dekke underskuddet. Dette reguleres av aksjeloven, og overstyrer arbeidsmarkedsetatens forskrifter og retningslinjer for tiltakene.

En tiltaksarrangør har imidlertid også muligheter til å overføre midler mellom tiltakene ved å prise produksjon/underleveranser, husleie, tjenester osv på en uriktig måte. Dette er i så fall ikke i henhold til regelverket for AFT. Selv om uriktige overføringer i liten skala kan være vanskelig å avdekke, er regelverk, rutiner og tiltaksarrangørs rapporteringsplikt utarbeidet for å gi et godt grunnlag for arbeidsmarkedsetatens oppfølging og kontroll av virksomheten i disse tiltakene.

Siden AFT i liten grad har mulighet til å finansiere attføringsvirksomheten ved inntjening fra produksjon (jfr. retningslinjene), er det spesielt viktig at midler bevilget til AFT i sin helhet kommer dette tiltaket til gode. I denne sammenheng vil jeg også vise til at en del av AFTs plikter er å melde fra til arbeidsmarkedsetaten lokalt om evt. uriktig overføring av midler fra AFT til den øvrige delen av selskapet.

Min vurdering er at retningslinjene ivaretar behovet for at driftsoverskudd i AFT skal forbli i AFT. Samtidig forutsetter dette at AFT og arbeidsmarkedsetaten følger opp. Aksjeloven sier noe om hvordan overskudd kan disponeres, mens etatens retningslinjer sier noe om hvordan overskudd skal disponeres. Dersom det oppstår situasjoner som er i motstrid til etatens regelverk, vil etaten kunne trekke tilbake godkjennelsen av tiltaksarrangør.