Skriftlig spørsmål fra Børge Brende (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:316 (1999-2000)
Innlevert: 16.05.2000
Sendt: 18.05.2000
Besvart: 25.05.2000 av finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen

Børge Brende (H)

Spørsmål

Børge Brende (H): En rekke aktører innen regnskapsmiljøet samt store næringsorganisasjoner fremholder at flere av bokføringsreglene i den nye regnskapsloven ikke lar seg forene med god regnskapsskikk. Man kan frem til 1. januar 2001 velge om man vil gjennomføre regnskapslovens kapittel 2 om registrering og dokumentasjon, og i stedet forholde seg til tidligere regler. Vil finansministeren åpne for en dialog om en forlengelse av overgangsperioden og se den i sammenheng med evalueringen som skal skje etter 2001?

Begrunnelse

Arbeidet med å forberede implementeringen av kapittel 2 har avdekket flere uklare og til dels uheldige sider av regelverket, som ikke kan ha vært fullt ut overskuet. Forskriften til kapittel 2 forelå våren 1999, og Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) har etter dette arbeidet med å utarbeide en standard om God Regnskapsskikk (GRS) i tilknytning til kapittel 2.
Dagens regnskapssystemer for tilnærmet alle bransjer er utviklet i tråd med de rapporteringsplikter som følger av regnskapslovgivningen (løsblad-forskriften etc.). En så omfattende omlegging og endring av disse pliktene som kapittel 2 med tilhørende forskriftsverk medfører, innebærer derfor en meget omfattende omlegging av regnskapssystemene. For at systemleverandørene skal vite hva de skal utvikle, kan systemomleggingen ikke starte før GRS foreligger. Både store og små foretak er avhengige av at det utvikles omfattende dataprogrammer for det området som omhandles i kapittel 2. Det er avgjørende for regnskapenes riktighet, at disse programmene er gode og har et klart regelverk å forholde seg til. Slik situasjonen nå ligger an, er dette ikke tilfelle. Regnskapsloven krever som eneste land i Europa registrering av avtaler. Det er fortsatt ikke avklaret hvilke avtaler som kreves registrert. Så langt er det avklaret at også konfidensielle avtaler må registreres, hvilket stiller nye og kompliserte krav til de foretak som velger å registrere avtaler i et EDB-basert registreringssystem. Lovens kapittel 2 og forskriften har en rekke krav til registrering og dokumentasjon av kontantsalg. Merverdiavgiftspliktige næringer som har kontantsalg er nå forpliktet til å benytte kassaapparater. Man plikter også å registrere kontantsalg på motpart når motpart er avgiftspliktig næringsdrivende. Dagens kassasystemer er ikke konstruert for slik reskontroregistrering. Agregert innebærer det at samtlige butikker må ha et system for registrering av salg til næringslivet, som altså skal registreres annerledes enn salg til forbruker. Dette kan løses ved at betjeningen fører manuelle systemer parallelt. Særlig effektive er ikke slike løsninger, og mange mener at handelen står overfor betydelige investeringer i nye kassasystemer, dersom lovens krav skal gjennomføres på en effektiv og profesjonell måte.
Loven krever at systemet kan legge ut en eller flere filer i standard dataformat til bruk for kontrollmyndighetene. Først i disse dager er dette begrepet avklaret mellom det utvalget som arbeider med regnskapsstandarden og systemleverandørene. Kravspesifikasjon til regnskapssystemene vil først bli orientert om hvilke krav som ligger inne i "standard dataformat" når regnskapsstandarden er klar. Først da kan investeringsbehov defineres og systemer bestilles. Loven krever oppbevaring av tre fysiske salgsdokumenter: ordreseddel, pakkseddel og selve fakturaen. I de elektroniske systemer er dette utskrift med samme herkomst som kun skifter status i prosessen. Loven synes her å bygge på den gamle tradisjonelle løsningen hvor dette er uavhengige papirdokumenter. Det spørsmålet som må avklares er om bedrifter med slike systemer kun behøver å arkivere et eksemplar, eller om man elektronisk må kopiere samme dokument til tre adskilte oppbevaringsmedia. Spørsmålet er helt avgjørende for hvilket system man skal investere i. Slik loven er formulert, må denne muligens forstås slik at inngående ordrebekreftelser og inngående pakksedler må oppbevares. Systemer for å fange opp slike dokumenter er ikke standardisert, og omfattende rutiner må iverksettes i bedrifter med vesentlig spredning i sin virksomhet innenfor og utenfor landets grenser. Loven krever lagerregnskap for produksjonsbedrifter. Dette gjelder både små og store foretak og er totalt nytt og enestående i Europa som spesifikt lovkrav. Forskriften følger opp kravet med å gi særskilte regler for særavgiftsvarer.

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A)

Svar

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen: Det vises til brev 15. mai 2000 med spørsmål vedrørende implementering av regnskapsloven kapittel 2.

Regnskapslovens kapittel 2 med forskrifter inneholder regler om registrering, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsopplysninger. Regnskapsloven er en rammelov som skal utfylles gjennom forskrifter og standarder for god regnskapsskikk. Som en naturlig følge av vedtakelsen av en ny regnskapslov, er det behov for enkelte endringer i god regnskapsskikk.

Av regnskapslovens § 9-2 følger at regnskapspliktige fram til 1. januar 2001 kan velge å utsette implementeringen av lovens kapittel 2 med forskrifter, og i stedet benytte bokføringsreglene i gammel regnskapslov. Stortinget ba i tilknytning til lovvedtaket regjeringen om å evaluere den nye regnskapsloven etter tre regnskapsår, det vil si etter regnskapsåret 2001.

Jeg finner grunn til å gjøre oppmerksom på at det i forskrift er fastsatt relativt omfattende regler som utfyller bestemmelsene i regnskapsloven kapittel 2. Forskriften ble fastsatt 6. mai 1999. I arbeidet med forskriftene var en rekke høringsinstanser relativt tungt involvert. I tillegg til den formelle høringsrunden ble det avholdt møter mellom departementet, Skattedirektoratet og sentrale aktører innen regnskapsmiljøet samt store næringsorganisasjoner. Departementets siktemål i arbeidet var å utforme regler som på en best mulig måte ivaretar hensynet til kontroll med regnskapspliktig virksomhet og som samtidig lar seg gjennomføre innenfor en kostnadsmessig akseptabel ramme. En rekke av de problemstillinger som tas opp i Deres spørsmål ble tatt opp av høringsinstansene i deres høringsuttalelser og diskutert i de nevnte møtene i tilknytning til forskriftsarbeidet, uten at departementet fant tilstrekkelig grunn til å endre forskriftene på disse punktene. Enkelte spørsmål har ikke vært tatt opp tidligere.

På bakgrunn av en henvendelse fra en del av de sentrale næringsorganisasjonene i brev 12. april 2000, har departementet forelagt spørsmålet om en forlengelse av overgangsperioden for Skattedirektoratet og Kredittilsynet. Kredittilsynet har i brev 2. mai 2000 stilt seg bak de synspunkter som fremkommer, og støtter organisasjonenes forslag om å forlenge lovens overgangsperiode. Skattedirektoratet har i brev 9. mai 2000 gitt uttrykk for at det vil være uheldig om implementeringen av hele kapittel 2 utsettes, men ser behovet for presiseringer av enkelte deler av kapitlet og legger til grunn at det vil være en fordel om ikrafttredelse av enkelte deler av kapittel 2 blir utsatt i et år. Saken ligger nå til behandling i departementet. Departementet vil vurdere behovet for forlengelse av overgangsperioden for bestemmelser i regnskapsloven kapittel 2. I den grad departementet kommer til at det kan være behov for lovendringer vil departementet sende forslag om dette på høring. I en slik høring vil berørte parter få anledning til å fremme sine syn.

I spørsmålet tas opp muligheten for å se en eventuell forlengelse av overgangsperioden i sammenheng med evalueringen av regnskapsloven som skal skje etter 2001. Stortingets anmodning om at regnskapsloven skulle evalueres etter tre år hadde sin bakgrunn i at lovendringene var omfattende, både innholdsmessig og i forhold til redigering av lovteksten.

Etter mitt syn vil en evaluering av reglene i regnskapsloven kapittel 2 best kunne skje etter at de aktuelle lovbestemmelser har vært i kraft i en viss tid. Jeg anser det derfor ikke naturlig å knytte spørsmålet om en forlengelse av overgangsperioden, til den generelle evalueringen av loven som skal foretas.