Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:320 (1999-2000)
Innlevert: 19.05.2000
Sendt: 19.05.2000
Besvart: 24.05.2000 av fiskeriminister Otto Gregussen

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): I forbindelse med veterinæravtalen ble det forsikret at fiskeindustrien ikke skulle få dårligere eller konkurransevridende vilkår.
Mener statsråden at det er tilfredsstillende når eksempelvis frossenfisk fra tredjeland ikke landes i Vardø til tross for at man i nær dialog med fiskerimyndighetene har etablert kontrollsenter, og hva vil statsråden gjøre på dette området for å sikre fiskeindustrien de rammevilkårene den var lovet?

Otto Gregussen (A)

Svar

Otto Gregussen: Ved utvidelsen av EØS-avtalen fra 1. januar 1999 ble Norge en del av EUs yttergrense mht. importkontroll for produkter av animalsk opprinnelse (inklusive fisk) som kommer fra land utenfor EØS-området. Utvidelsen av EØS-avtalen innebar også at den veterinære grensekontrollen mellom Norge og EU falt bort slik at man unngikk forsinkende prosedyrer og omveier ved eksport av sjømat fra Norge til EU.

Norge aksepterte samtidig å innføre en strengere kontroll med fisk og fiskeprodukter fra land utenfor EØS-området for å sikre trygg sjømat. Det ble satset på en modell for grensekontroll av fisk og fiskeprodukter som sikret at eksisterende handelsmønstre for import av fisk og fiskeprodukter skulle kunne opprettholdes. Fiskeråvarer skal fortsatt kunne importeres fra 3. land direkte til norske fiskerivirksomheter dersom disse etablerer såkalte kontrollsentre som blir godkjent av ESA.

EU-Kommisjonen godkjenner grensekontrollstasjonene i EU-landene, mens ESA (EFTA Surveillance Authority) godkjenner norske grensekontrollstasjoner. EU-Kommisjonen følger imidlertid nøye med i den norske grensekontrollen av fisk og fiskeprodukter fordi store deler av produksjonen fra norsk fiskeindustri eksporteres til EU-markedet.

På denne bakgrunn finner jeg det bekklagelig at den bygningsmessige og hygieniske standarden ved kontrollsenteret i Vardø - slik lokalene framstod for ESA i februar i år - ikke var god nok. Dette førte som kjent til at ESAs inspektørteam ikke ville tilrå ESAs kollegium å tillate at veterinær grensekontroll av fisk og fiskeprodukter kan foregå ved anlegget.

Norske myndigheter har gitt en rekke innspill til ESAs rapport etter inspeksjonene som ble gjennomført sist februar. Det er imidlertid ikke grunnlag for å trekke ESAs faglige konklusjoner i tvil når disse er begrunnet i dokumenterte observasjoner gjort under inspeksjonen - slik tilfellet er bl.a. for Vardøs vedkommende.

Norske grensekontrollstasjoner og kontrollsentre vil igjen bli inspisert av ESA i en ny godkjenningsrunde. Dersom de påtalte forholdene er utbedret, vil lokalene i Vardø kunne bli framstilt for godkjenning. Inntil dette kan skje, må det finnes andre løsninger for å få gjennomført veterinær grensekontroll på korrekt måte. Jeg forutsetter at det i dialog med Fiskeridirektoratet kan avklares hvilke krav som stilles - og hvilke muligheter som finnes - innenfor regelverket i den utvidete EØS-avtalen.