Skriftlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til helseministeren

Dokument nr. 15:325 (1999-2000)
Innlevert: 19.05.2000
Sendt: 22.05.2000
Besvart: 29.05.2000 av helseminister Tore Tønne

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): Innkjøp av forbruksvarer og utstyr til norske sykehus medfører betydelige kostnader, men også en betydelig miljøbelastning, som varierer fra produkt til produkt. Den totale miljøbelastningen som sykehusene representerer vil dermed være avhengig av innkjøpspolitikken og miljøorganiseringen til det enkelte sykehus.
Vil statsråden ta initiativ til at det lages retningslinjer for miljøvennlig innkjøp og miljøledelse ved norske sykehus, samt ved andre norske helseinstitusjoner?

Tore Tønne (A)

Svar

Tore Tønne: Miljøhensyn ved drift av sykehus er et stort og viktig område. Innsatsen for å ivareta miljøhensyn må skje på flere måter, og jeg vil her presentere de innfallsvinkler vårt arbeid har på dette området i dag. Miljøvern er først og fremst et ansvar for eierne og ledelsen ved det enkelte sykehus. Disse har en plikt til å sørge for at virksomheten drives i samsvar med de krav som er fastsatt i lovverket. Sykehuseier og sykehusledelsens ansvar er fremhevet i lov om spesialisthelsetjenesten. Fylkeskommunene og ledelsen ved det enkelte sykehus har ansvar bl.a. for at lover og regler på miljøområdet for de fylkeskommunale sykehus etterleves.

Når det gjelder de sykehusene som eies av Sosial- og helsedepartementet, vil departementet gjennom den styringsdialogen det har med disse, arbeide for at miljøhensyn blir integrert som en del av sykehusenes strategiske tenkning.

Å bedre tilgangen på miljøinformasjon er et av satsingsområdene i Regjeringens miljøvernpolitikk. Det er nedsatt et eget utvalg som skal vurdere om rettighetene til slik informasjon er tilstrekkelig ivaretatt i lovverket. Videre utredes nå mulighetene for å opprette en egen database på Internett med informasjon om innholdet av farlige kjemikaler i ulike produkter.

Tiltak som stimulerer sykehusene til i større grad å ivareta miljøhensyn vil være en viktig del av den sektorvise miljøhandlingsplanen som Sosial-og helsedepartementet skal utarbeide. I denne forbindelse vil det også være mulig å ta opp problemstillingen omkring miljøvennlig innkjøp og miljøledelse ved norske sykehus.

Forbrenning av avfall er et område som må med i denne sammenheng. I alt 8 sykehus har forbrenningsanlegg for avfall i dag. Totalt forbrenner sykehusanleggene mellom 1500 og 2000 tonn avfall per år. Samtlige forbrenningsanlegg ved sykehusene har konsesjon fra Statens forurensningstilsyn (SFT). Konsesjonene stiller krav mht utslipp til luft og vann, samt til driften av anleggene. Kravene varierer etter hvilke typer avfall som tillates forbrent i anlegget. Kun tre av anleggene har utslippskrav til dioksiner til luft. Samtlige anlegg har utslippskrav til støv, karbonmonoksid (CO), kvikksølv (Hg) og saltsyre (HCl) til luft.

SFT stiller krav om konsesjonsmålinger. Konsesjonsmåling er utslippsmålinger som anleggene gjør for samtlige parametere som er regulert i deres utslippstillatelse. Dette gjøres i utgangspunktet en gang per år, hvert annet år for noen av de minste forbrenningsanleggene. SFT stiller også krav om årlig egenrapportering fra alle forbrenningsanlegg. I rapporteringen skal anleggene gjøre rede for utslipp i løpet av siste år, sett i sammenheng med konsesjonen. Eventuelle overutslipp eller andre avvik fra konsesjonen skal også rapporteres. SFT følger opp anleggene der det rapporteres om avvik i forhold til konsesjonen.

I tillegg til virkemidlene SFT har i henhold til forurensningsloven og som et siste sikkerhetsnett, gir kommunehelsetjenestelovens bestemmelser om miljørettet helsevern adgang til å pålegge retting av forhold ved avfallshåndteringen i et sykehus dersom forholdene direkte eller indirekte kan ha negativ innvirkning på helsen.

EU er i ferd med å utarbeide et direktiv om avfallsforbrenning, som trolig blir vedtatt i løpet av året. Kravene til forbrenningsanlegg i Norge vil da bli strengere, i tråd med direktivet. Disse kravene vil også gjelde for forbrenningsanlegg ved sykehus. Nye forbrenningsanlegg får allerede i dag utslippskrav i tråd med EUs forslag til direktiv om avfallsforbrenning.

Miljøtiltak skjer altså innenfor de rammer som er referert ovenfor. Jeg har foreløpig ikke planer om initiativ til å lage særskilte retningslinjer for miljøvennlig innkjøp og miljøledelse, men arbeide for at disse hensyn blir ivaretatt innenfor de rammer vi nå har.