Skriftlig spørsmål fra Inge Myrvoll (SV) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:329 (1999-2000)
Innlevert: 23.05.2000
Sendt: 24.05.2000
Besvart: 06.06.2000 av samferdselsminister Terje Moe Gustavsen

Inge Myrvoll (SV)

Spørsmål

Inge Myrvoll (SV): Ved Nordnorsk Trafikksenter i Lenvik, som gjennomfører glattkjøringskurs for tunge kjøretøyer, er antallet kandidater for lavt til rasjonell helårsdrift. Det legges opp til sommerstengning hvor kandidater som kjører opp til sertifikat på sommeren kan ta glattkjøringskurs til høsten.Vegdirektoratet har avslått opplegget,og vil midlertidig oppheve forskrift om obligatorisk glattkjøring. Vil statsråden gripe inn for å unngå å underminere et ønsket trafikksikkerhetstiltak?

Begrunnelse

Obligatorisk glattkjøringskurs er gjenomført for store deler av landet som et trafikksikkerhetstiltak. Det å åpne for fritak for de kandidater som kjører opp til sertifikat sommerstid vil ha den umiddelbare konsekvens at disse kandidater ikke har gjennomført dette trafikksikkerhetstiltaket. Det kan videre medføre strategisk planlegging av tidspunkt for oppkjøring, da det er penger å spare på å ikke gjennomføre kurset. Det vil underminere de målsettinger vi har for økt trafikksikkerhet.

Dette vil også underminere økonomien for Nordnorsk Trafikksenter som Stortinget har bevilget betydelige midler for å bygge opp. Det kan heller ikke være ønskelig å presse gjennom en helårsdrift når det ikke er markedsgrunnlag for det. Det vises her til at driftskostnadene sommerstid vil være spesielt høge da Nordnorsk Trafikksenter er basert på en naturisbane.

Det bør være mulig å vise fleksibilitet. I Nord-Norge er det gitt dispens i forhold til mørkekjøring. Mørkekjøringa i lyse sommernetter har en erkjent har liten funksjon. Man skal jo være praktisk, ikke firkanta.

Det vises til at Troms vegkontor i brev av 27.03.2000 ga sin fulle støtte til forslaget fra Nordnorsk Trafikksenter og skriver: "Dersom vi til sommeren enda en gang får en situasjon med stengt bane og dertil ordning med fritak fra krav om obligatorisk glattkjøring, er vi redd kjøreskoler og kandidater vil spekulere i dette. Dette kan gi seg utslag i ønske om førerprøver i sommerhalvåret, for å spare penger til obligatorisk opplæring."

Troms vegkontor foreslår at saken løses ved å utstede midlertidig kjørebevis inntil 3 måneder.

Det å gjennomføre kurset etter avlagt prøve for sertifikat, vil kvalitetsmessig heller heve enn redusere opplæringseffekten fordi det innebærer at kandidaten har tilegnet seg de grunnleggende ferdigheter.

Vegdirektoratet viser i sitt avslag til forskriftsmessige hindringer. Jeg forutsetter at eventuelle forskrifter som er til hinder for trafikksikkerhetsopplæring kan justeres. Forskrifter er ikke målet, men et virkemiddel for å nå mål. Målet er standardheving på sjåfører på tunge kjøretøyer. Derfor har staten brukt betydelige midler på å bygge tre trafikksentre for glattkjøring for tunge kjøretøyer.

Terje Moe Gustavsen (A)

Svar

Terje Moe Gustavsen: Forståelse av hvordan ulike kjøreforhold kan påvirke fører og kjøretøy er svært viktig, og det må derfor legges til rette for en effektiv opplæring i forhold til dette for førere av både lette og tunge kjøretøy.

Når det gjelder glattkjøringsopplæring for tungbil har kravet om obligatorisk kurs for førerkortklassene C, CE, D og DE siden 1993/94 omfattet førerkortkandidater i 11 fylker i Sør-Norge. Høsten 1998 ble ordningen utvidet til også å omfatte Nord-Norge nord for Saltfjellet. Banene i Kristiansand og Våler i Hedmark dekker de aktuelle fylkene i Sør-Norge, mens Nord-Norsk Trafikksenter i Lenvik skal dekke Nord-Norge. Virkeområde m.v. fremgår av forskrift 14. juni 1993 nr. 531 om obligatorisk opplæring i glattkjøring for fører av tunge kjøretøy. Forskriften vedlegges til orientering.

Med den situasjonen banen i Lenvik har vært og er i, vil det for meg være viktig å få vurdert hvilke alternativer som kan være aktuelle, både praktisk, administrativt og juridisk, og ikke minst hvilke konsekvenser de enkelte alternativer vil innebære for de elevene som sokner til banen. En slik vurdering vil nødvendigvis måtte ta noe mer tid enn den som har vært til rådighet og jeg må derfor be om å få komme tilbake med et utfyllende svar så snart som mulig.Vedlegg til svar:

Forskrift 14. juni 1993 nr. 531 om obligatorisk opplæring i glattkjøring for fører av tunge kjøretøy (førerkortklassene C, CE, D og DE).Tillegg til svar 7. juli 2000:

Jeg viser til mitt foreløpige svar av 2. juni 2000 hvor jeg anmodet om noe tid til å få vurdert hvilke alternativer som kunne være aktuelle for å løse problemene ved banen i Lenvik. Jeg er imidlertid senere gjort kjent med at Nord-Norsk Trafikksenter gikk konkurs medio juni 2000.

En konsekvens av denne konkursen er blant annet at det i Nord-Norge per i dag ikke kan gjennomføres glattkjøringsopplæring for førere av tungbil. I en slik situasjon har jeg sett det som viktigst først å avklare de rent praktiske forholdene for de førerkortkandidater som ikke har kunnet fullføre sin obligatoriske opplæring grunnet problemene ved Nord-Norsk Trafikksenter, samt å sikre fortsatt utstedelse av førerkort i tungbilklassene i Nord-Norge. Vegdirektoratet har derfor fastsatt en forskrift som gir de aktuelle kandidatene mulighet til å få utstedt et førerkort med gyldighet til 1. juni 2001. Det er tatt forbehold om at disse etterfølgende kan bli pålagt å gjennomføre glattkjøringsopplæringen.

Blant annet på bakgrunn av problemene ved banen i Lenvik ser jeg det som nødvendig å ta opp rammebetingelsene for tungbilbanene generelt. Samferdselsdepartementet har derfor i brev av i dag, jf. vedlagte kopi, bedt Vegdirektoratet gjennomføre vurderinger av konsekvenser og regelverksbehov ved en omlegging av forutsetningene for den aktuelle opplæringen. Jeg viser til brevets side 2, annet avsnitt, hvor disse fremgår. Det tas sikte på å gjennomføre en høring snarest mulig.

Når det gjelder den konkrete situasjonen ved Nord-Norsk Trafikksenter ser jeg det ikke som naturlig å uttale meg om mulighetene for videre drift og eventuelt i hvilken form. Senterets videre fremtid er noe som må avklares mellom bostyrer, kreditorer og eventuelle interessenter. Jeg vil imidlertid håpe at de signaler som nå gis om en mulig endring av rammebetingelsene for slike baner kan være med å bidra til en løsning, slik at vi snarest mulig kan gjenopprette obligatorisk glattkjøringsopplæring for førere av tunge kjøretøy også i Nord-Norge.Vedlegg til tilleggssvaret:

Saksbehandler: Lasse Lager. Vår dato 07.07.2000. Deres dato 15.06.2000. Vår referanse 00/1604 642.3. Deres referanse 1996/07877.

Vegdirektoratet

Postboks 8142 Dep.

0033 OSLOGLATTKJØRINGSKURS VED NORD-NORSK TRAFIKKSENTER

Vi viser til tidligere korrespondanse og samtaler i saken.

På bakgrunn av situasjonen ved Nord-Norsk Trafikksenter og for å avhjelpe situasjonen for de aktuelle førerkortkandidatene, har Samferdselsdepartementet samtykket i Vegdirektoratets fastsetting av forskrift om unntak fra førerkortforskriften og endring av forskrift om obligatorisk opplæring i glattkjøring for fører av tunge kjøretøy. I samråd med Samferdselsdepartementet ble forskriften fastsatt uten forutgående høring, jf. forvaltningslovens § 37 fjerde ledd bokstav c) og utredningsinstruksen pkt. 5.4 første avsnitt bokstav c). I samsvar med departementets anmodning gir forskriften kandidater som i perioden fra 1. mai 2000 ikke har kunnet gjennomføre kurset på grunn av forhold ved banen i Lenvik, adgang til å avlegge førerprøve uten å ha gjennomført opplæring i glattkjøring for fører av tunge kjøretøy. Forskriften gir for slike kandidater adgang til å utstede førerkort for de aktuelle klasser med gyldighet til 1. juni 2001. Kandidatene kan bli pålagt å gjennomføre nevnte opplæring etter utstedelsen av førerkortet. De nærmere praktiske forhold vedrørende utstedelsen av de tidsbegrensede førerkortene og senere oppfølging av disse forutsettes håndtert av Vegdirektoratet.

Samferdselsdepartementet ser det nå som nødvendig å vurdere rammebetingelsene for "tungbilbanene" generelt. På bakgrunn av byggingen av banen i Lenvik samt Vegdirektoratets arbeid med å forbedre glattkjøringsopplæringen kan vi vanskelig se at det over tid er grunnlag for å opprettholde dagens ordning hvor kandidater fra Vestlandet ikke er pålagt å gjennomføre det aktuelle kurset. Vi ser det også som ønskelig at statens engasjement fremover begrenses til godkjenning av baneanlegg og kursarrangør, fastsetting av ens pris for kurs på banene og det rent faglige forbundet med opplæringen.

Samferdselsdepartementet vil på en slik bakgrunn be Vegdirektoratet vurdere hvilke regelverksendringer som er påkrevet for å fastsette obligatorisk kurs i glattkjøring for førere av tunge kjøretøy under følgende forutsetninger:

- ordningen gjøres landsdekkende

- kandidater kan avlegge kurs på bane etter eget valg

- kurs gjennomføres før avleggelse av førerprøve eller senest innen ett år etter utstedelse av førerkort

- banene skal ha lik pris som fastsettes av Vegdirektoratet

- baneeier/kursarrangør avgjør selv i hvilke perioder de vil tilby kurs

- godkjenning av kursarrangør og bane, fastsetting av normalplan for opplæring m.v., videreføres som i dag.

En ordning som skissert vil etter departementets syn bidra til å gi baneeierne større grad av frihet til å sikre økonomisk grunnlag for drift og derved begrense behovet for statlig engasjement og gi mindre ulemper for kandidatene. Den vil trolig også kunne være gunstig for elevene som kan tilpasse tidspunkt for deltakelse i forhold til egne ferdigheter, arbeidsgiver, reiseaktivitet osv. Samferdselsdepartementet ser også mulighet for at elevene kan få større utbytte av opplæringen med et noe høyere ferdighetsnivå før kurset gjennomføres. Vi ber imidlertid om Vegdirektoratets vurdering av dette.

Vi vil anta at en ordning i samsvar med ovennevnte forutsetninger vil kunne gi økte kostnader for Statens vegvesen. Størrelsesorden vil avhenge blant annet av valg med hensyn til utstedelse av førerkort. Valget her vil også gi seg utslag i forhold til kostnaden for elevene. Vi ber Vegdirektoratet vurdere de alternativer som foreligger, og at hensynet til en publikumsvennlig ordning for elevene vektlegges.

Samferdselsdepartementet ser det som ønskelig at Vegdirektoratet gjennomfører en høring i samsvar med ovennevnte innen kort tid. Vi ber derfor om direktoratets vurdering og uttalelse snarest mulig.Med hilsen

Lasse Lager e.f.

Bente Bakke