Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til landbruksministeren

Dokument nr. 15:326 (1999-2000)
Innlevert: 23.05.2000
Sendt: 24.05.2000
Besvart: 30.05.2000 av landbruksminister Bjarne Håkon Hanssen

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Et økende antall dyr dør på veien mellom bonde og slakteri. Dødsprosenten ved transport eller oppbevaring i slakteri økte med 77% fra 1993 til 1997. Ut fra et dyrevelferdsperspektiv er dette uakseptabelt. Myndighetene må derfor ta ansvar for å få tallet kraftig ned. Forbrukerkravet om etisk forsvarlig produsert mat øker og krever derfor også umiddelbare reaksjoner.
Hva vil statsråden gjøre for å redusere antall dyr som dør under transport?

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Transport av levende dyr herunder slaktedyr, er hos oss regulert i forskrift av 8/2 - 99, hjemlet i lov om dyrevern 20. desember 1974. Forskriften er harmonisert med EU's regelverk på området.

Transport av dyr til slakt er et sammensatt problemområde som er blitt viet mye oppmerksomhet i den senere tid. Både næringen selv og det offentlige har satt i verk forskjellige tiltak for å bedre forholdene og redusere tapstallene. Innføring av transport av fjørfe i containere istedenfor kasser i 1997, medførte dessverre en økning i dødeligheten under transport for denne dyrearten. Dette er problemer som bransjen selv er klar over og som den arbeider med å forbedre.

I 1999 ble det totalt transportert 35 452 423 dyr til slakt her i landet av artene svin, storfe/kalv, sau, geit, hest, rein og fjørfe, mot totalt 31 239 713 dyr i 1998, altså en økning på ca 13%.

For de mest vanlige slaktedyrarter har utviklingen i tapstallene i disse to årene vært følgende:

Svin: Økning i antall transporterte dyr 4,6%, økning i antall døde fra 0,055 til 0,058%

Storfe/kalv: Økning i antall transporterte dyr 10,3%, økning i antall døde fra 0,006 til 0,009%

Sau: Økning i antall transporterte dyr 2,6%, reduksjon i antall døde fra 0,026 til 0,016%

Rein: Økning i antall transporterte dyr 63,7%, reduksjon i antall døde fra 0,097 til 0,032%

Fjørfe: Økning i antall transporterte dyr 14%, reduksjon i antall døde fra 0,159 til 0,129%

Tapstallene i prosent er heldigvis relativt små selv om antallet dyr som dør på grunn av det store antall som transporteres, ikke er ubetydelig. Særlig gjelder dette fjørfe, og det arbeides kontinuerlig for å bedre forholdene for denne spesielle arten. Det er selvsagt forbedringsmuligheter også for de andre artene, og dette arbeides det også med.

I sin årsrapport for 1999 sier Statens dyrehelsetilsyn som forvalter dyrevernloven og regelverk gitt med hjemmel i loven, regionalt og lokalt: "Andelen av dyr som dør under transport til og oppstalling på slakteri er totalt på et nivå som ikke indikerer vesentlige dyrevernproblemer på dette området"

Jeg slutter meg til Statens dyrehelsetilsyns konklusjon. Det er en viss avgang på grunn av dødsfall i alle besetninger også utenom transport. Vi må nok derfor dessverre se i øynene at det ikke er mulig å komme ned på et tapstall på null, selv om dette vil være vårt ultimate siktemål.