Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til kulturministeren

Dokument nr. 15:332 (1999-2000)
Innlevert: 24.05.2000
Sendt: 24.05.2000
Besvart: 31.05.2000 av kulturminister Ellen Horn

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Ut fra planene for innføring av distriktssendinger med fjernsyn i regi av NRK, gjenstår bl.a iverksetting i Nordland. Hva vil statsråden gjøre for å få fortgang i distriktsfjernsynsutbyggingen, slik at bl.a Nordland kan starte opp med egne sendinger?

Ellen Horn (A)

Svar

Ellen Horn: I budsjettproposisjonen fra departementet for 1999-2000 er det tatt inn et utdrag fra et brev fra NRK, der selskapet redegjør for planene vedrørende distriktssendinger i Nordland, s. 116-117:

"Distriktskontoret i Nordland i Bodø skal ha en sentral rolle i NRKs nye satsing på morgentid, Morgennytt, fra midten av august. Det vil nødvendigvis ta noe tid før man har funnet den endelige formen for hvordan de tre nord-norske kontorene skal fungere i denne tre timer lange sendingen. Frem til sommeren 2000 er det forutsatt at redaksjonen i Bodø skal være en aktiv leverandør av nyheter fra landsdelen til Morgennytt. Et av de forslag som vil bli vurdert er om det senere vil være hensiktsmessig med et fast sendested i Nord-Norge for innslag i Morgennytt. I denne sammenheng vil Bodø være et meget aktuelt sted.

En endelig vurdering av disse spørsmål vil NRK ha klar innen 1. juli 2000."På side 117 i proposisjonen påpeker Kulturdepartementet følgende:

"Norsk rikskringkasting AS er i de senere år omorganisert fra forvaltningsbedrift til stiftelse, og deretter til aksjeselskap. Valget av organisasjonsform har gitt NRK vide fullmakter i forhold til driften av selskapet. I denne saken mener derfor Kulturdepartementet at NRK selv må avgjøre hvordan og på hvilke tidspunkter de enkelte etapper av distriktssendinger i fjernsyn skal realiseres. Kulturdepartementet viser til ovennevnte redegjørelse fra NRK som i sin helhet følger proposisjonen som utrykt vedlegg".

Familie-, kultur- og administrasjonskomiteen omtaler saken i budsjettinnstillingen for 1999-2000 på side 94:

"Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, viser til at Stortingets vedtak om nivået på kringkastingsavgiften for 1996 og 1997 til dels var knyttet opp mot NRKs planer om å opprette nye distriktssendinger med fjernsyn i Nordland og Østfold. Flertallet fastholder sitt krav om at det skal etableres distriktssendinger med fjernsyn i disse fylkene og ser med bekymring på at NRK ikke har fulgt dette opp, på tross av de klare føringer som ligger for de to vedtakene om kringkastingsavgift.

Flertallet finner imidlertid under noe tvil å akseptere departementets påpekning av at valget av aksjeselskap som organisasjonsform for NRK, innebærer at NRK må gis frihet til selv å avgjøre på hvilke tidspunkter de enkelte etapper i utbyggingen av distriktssendinger i fjernsyn skal realiseres. Flertallet forutsetter at distriktssendinger i Nordland og Østfold opprettes.

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til at Høyre gikk imot lisensøkningene i 1996 og 1997. Disse medlemmer støtter NRKs satsing på distriktsfjernsyn, men vil understreke at den videre utbygging av dette er NRKs eget ansvar. Disse medlemmer støtter departementets påpekning av at valget av aksjeselskap som organisasjonsform for NRK innebærer at NRK må gis frihet til selv å avgjøre på hvilke tidspunkter de enkelte etapper i utbyggingen av distriktsfjernsyn skal realiseres."

Jeg viser til dette, og vil komme tilbake til saken nærmere etter at NRKs redegjørelse foreligger.