Skriftlig spørsmål fra Karin Kjølmoen (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:335 (1999-2000)
Innlevert: 25.05.2000
Sendt: 25.05.2000
Besvart: 31.05.2000 av samferdselsminister Terje Moe Gustavsen

Karin Kjølmoen (A)

Spørsmål

Karin Kjølmoen (A): Jeg viser til Budsjett-innst. S. nr. 13 s. 51 ang. bru til Tautra. Dette prosjektet er av stor betydning for våre internasjonale miljøforpliktelser, i dette tilfelle Ramsaravtalen. Det er ønskelig å starte igangsettingen i år med de midler som allerede er avsatt, ikke minst fordi komiteen for Ramsaravtalen ble lovet opprydding av tidligere statsråd Rønbeck.
Kan statsråden bidra med fremdriftsplan slik at oppstart kan starte?

Begrunnelse

Dette er et samarbeid mellom Nord-Trøndelag fylkeskommune, Miljøverndepartementet og Samferdselsdepartementet. Jeg viser til at det i pressen er fremkommet ønske fra veisjefen om de avsatte midler må vurderes brukt til andre formål, da det ikke er avklaring om prosjektets framdrift, hverken tidsmessig eller finansielt.
Jeg har tillatt meg å sende en kopi av dette brevet til Miljøverndepartementet ved politisk ledelse.

Terje Moe Gustavsen (A)

Svar

Terje Moe Gustavsen: Det går fram av St.prp. nr. 1 (1999-2000) at kostnadsoverslaget for prosjektet fv 67 Bru til Tautra har økt vesentlig i forhold til det som ble lagt til grunn da det ble inngått avtale mellom Samferdselsdepartementet, Miljøverndepartementet og Nord-Trøndelag fylkeskommune om finansiering av prosjektet. Opprinnelig var prosjektet kostnadsberegnet til 30 mill. 1998-kr (om lag 32 mill. 2000-kr) med stor usikkerhet. Avtalen som ble inngått forutsatte en finansiering med 24 mill. kr fra Samferdselsdepartementet, 3 mill. kr fra Miljøverndepartementet og 3 mill. kr fra Nord-Trøndelag fylkeskommune.

Vegdirektoratet opplyser nå at kostnadsoverslaget er økt med 4 mill. kr i forhold til det som ble lagt til grunn i St.prp. nr. 1 (1999-2000), til om lag 47 mill. 2000-kr. Kostnadsoverslaget har dermed økt med om lag 15 mill. kr siden finansieringsavtalen ble inngått. Departementet vil ta opp saken med Miljøverndepartementet og Nord-Trøndelag fylkeskommune for å avklare finansiering av økningen i kostnadsoverslaget. Prosjektet kan ikke starte opp før en slik avklaring foreligger. Saken vil bli omtalt i St.prp. nr. 1 (2000-01).