Skriftlig spørsmål fra Bent Høie (H) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:339 (1999-2000)
Innlevert: 26.05.2000
Sendt: 26.05.2000
Besvart: 05.06.2000 av miljøvernminister Siri Bjerke

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): I Budsjett-innst. S. nr. 9 (1999-2000) fra energi- og miljøkomiteen mener et flertall at midler til å bekjempe lakseparasitten Gyrodactylus salaris burde stå på en egen post, slik at det ikke går på bekostning av kalking av vassdrag. I St.prp. nr. 61 (1999-2000)står det under kap. 1400, post 70 at denne også kan brukes til dette formålet.
Vil statsråden sørge for at dette blir rettet opp i samsvar med Stortingets intensjon?

Begrunnelse

I Budsjett-innst. S. nr. 9 (1999-2000), under kapitel 1406 mener et flertall bestående av medlemmene fra Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Høyre og Sosialistisk Venstreparti at det er viktig å bekjempe lakseparasitten Gyradactylus salaris, og at midler til dette burde stå på en egen post, slik at det ikke går på bekostning av kalking av vassdrag.
I St.prp. nr. 61 (1999-2000) Omprioriteringer og tilleggsbevilgninger på statsbudsjettet 2000, under 3.12 Miljøverndepartementet, kap. 1406, post 70 står det at: "Posten dekker hovedsakelig tiltak mot forsuring av vassdrag. I tillegg går en mindre del av bevilgningen til andre prioriterte tiltak for fiskebestandene, i første rekke bekjempelse av lakseparasitten Gyrodactylus salaris."
Dette virker ikke i samsvar med det flertallet mente i budsjettinnstillingen.

Siri Bjerke (A)

Svar

Siri Bjerke: Kalkingsvirksomheten har i de senere år vokst betydelig til dagens volum på rundt 100 mill. kroner. Samtidig varierer det årlige omfang av kalking til en viss grad, vesentlig på grunn av naturlige variasjoner i meteorologiske forhold. Ut fra rent faglige vurderinger og ut fra et ønske om fleksibilitet i forhold til de ville laksebestandene vil det derfor år om annet være mulig å bruke en begrenset del av ressursene til andre høyt prioriterte tiltak.

Jeg vil imidlertid understreke at det som følge av stortingsflertallets merknader til budsjettet ikke er aktuelt å benytte midler til bekjempelse av Gyrodactylus salaris i inneværende år. I tillegg kan jeg opplyse om at det først vil være aktuelt å gjennomføre rotenonbehandling mot parasitten neste år.

Jeg vil komme tilbake til Stortinget med forslag til tiltak for bevaring av de ville laksebestandene - herunder også bekjempelse av Gyrodactylus salaris - i budsjettproposisjonen for 2001.