Skriftlig spørsmål fra Bent Høie (H) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:340 (1999-2000)
Innlevert: 26.05.2000
Sendt: 26.05.2000
Besvart: 05.06.2000 av kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Fylkesmannen i Rogaland praktiserer et skjønn når det gjelder tilskudd for særlig ressurskrevende brukere av kommunale tjenester som fratar Stavanger mulighet til tilskudd på opp til 18,6 mill. kr. årlig.
Vil statsråden ta initiativ til å få rettet opp denne skjevheten?

Begrunnelse

Den forrige regjeringen ga føringer for at de omtalte midlene skulle i hovedsak gis til kommuner under 40 000 innbyggere. Men det var åpnet for skjønn fra fylkesmennenes side. Fylkesmannen i Rogaland er valgt å sette denne grensen absolutt.
Fylkesmannens egne beregninger viser at Stavanger kommune kunne ha fått tilskudd på opp til 18,6 mill. kr. dersom ordningen også hadde omfattet dem.
Tall fra Stavanger kommune viser at hvis en ser på tettheten av PUH klienter i Rogalandskommunene så ligger Stavanger lavest pr. tusen innbygger i Rogaland (2,5 pr. 1000). Men dette bilde gir et feilaktig inntrykk når det gjelder kostnadene. Fordi Stavanger ligger blant de 5 kommunene i fylke som har den høyeste andelen særlig ressurskrevende brukere. Det vil si brukere som omfattes av dette skjønnstilskuddet (0,6 pr. 1000). Andelen av totalt antall PUH som er særlig ressurskrevende i Stavanger er 19,5%, som er høyest i fylket.
I kommuneøkonomiproposisjonen for 2000 begrunnes innbyggergrensen på 40 000 i en gjennomsnittsbetraktning. For Stavanger kommunes del slår dette svært uheldig ut. For i utgangspunktet så kompenseres kommunene i rammetilskuddet for PUH-andelen i befolkningen. Men i de beregningene tas det ikke hensyn til ressursbehovet. Stavanger har altså en lav PUH-andel, men en veldig høy andel svært ressurskrevende brukere. Da er det et paradoks at skjønnstilskuddet til denne gruppen ikke når Stavanger Kommune.
Det vises også til at følgende bykommuner har fått tilskudd: Skien, Bærum, Drammen, Kristiansand, Bergen, Trondheim og Tromsø.
Det oppleves svært urettferdig at det blir en så ulik praktisering av ordningen i landet, når denne ulike praktiseringen ikke bygger på behovet, men vurderinger av betydningen av en gitt innbyggergrense.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: I 2000 ble 310 millioner kroner av de ordinære skjønnsmidlene til kommunene satt av til særlig ressurskrevende brukere av kommunale tjenester. Regjeringen ser på det som ønskelig at mer av det ordinære skjønnstilskuddet til kommunene bør knyttes til særlig ressurskrevende brukere av kommunale tjenester. Departementet vil i forbindelse med skjønnstildelingen for 2001 understreke dette overfor fylkesmennene.

Departementet fordelte skjønnsmidlene knyttet til ressurskrevende brukere for 2000 på grunnlag av forslag fra fylkesmennene. Fylkesmennene baserte sine forslag på materiale fra kommunene og egne skjønnsvurderinger, med utgangspunkt i retningslinjer gitt av departementet, jf. kap. 14 i St.prp. nr. 62 (1999-2000) om kommuneøkonomien 2001 m.v. Det skulle foretas en reell skjønnsmessig vurdering av tilskuddet til den enkelte kommune.

Departementet la i 2000 til grunn at det ved tildelingen av tilskudd til kommunene skulle tas hensyn til innbyggertall i kommunen, slik at kommuner med få innbyggere prioriteres mer enn kommuner med flere innbyggere. Dette fordi at et gitt antall kostnadskrevende brukere som avviker fra normalfordelingen, betyr mer for gjennomsnittskostnadene i en kommune med få innbyggere enn for en kommune med mange innbyggere. For enkelte kommuner med lavt innbyggertall kan en eller noen få svært tunge enkeltbrukere medføre et betydelig redusert tilbud til de andre brukerne av kommunale pleie- og omsorgstjenester.

I St.prp. nr. 62 (1999-2000) om kommuneøkonomien 2001 m.v. foreslår Regjeringen en fortsatt prioritering av mindre kommuner, men uten at større kommuner utelukkes fra kompensasjonsordningen. Det vil følgelig i skjønnstildelingen for 2001 ikke være en absolutt folketallsgrense for hvilke kommuner som kan få tilskudd knyttet til særlig ressurskrevende brukere av kommunale tjenester.