Skriftlig spørsmål fra Ågot Valle (SV) til barne- og familieministeren

Dokument nr. 15:341 (1999-2000)
Innlevert: 26.05.2000
Sendt: 26.05.2000
Besvart: 14.06.2000 av barne- og familieminister Karita Bekkemellem

Ågot Valle (SV)

Spørsmål

Ågot Valle (SV): På bakgrunn av NOVA-rapporten om lesbiske og homofiles levekår og livskvalitet, påpekte stortingsflertallet i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2000 at det foreligger grunnlag for oppfølging før fremleggelse av en stortingsmelding. Landsforeningen for Lesbisk og Homofil frigjøring mottar i år mindre statsstøtte enn i 1999. Utover bevilgede midler til en ungdomsleir i sommer er det også behov for en rekke andre konkrete tiltak.
Hvilke konkrete tiltak vil regjeringen iverksette i år?

Begrunnelse

NOVA rapporten, som ble offentliggjort i februar 1999, synliggjør behov for en rekke tiltak når det gjelder lesbiske og homofiles levekår og livskvalitet. I forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2000 ble det spesielt påpekt vold, selvmord, trakassering og mobbing på arbeidsplass/studiested, manglende selvaksept og rusproblematikk. NOVA rapporten inneholder så klare tall på en del områder at det ikke er behov for å vente på noen stortingsmelding før noe gjøres. Dette har også et flertall på Stortinget sagt fra om.
Landsforeningen for Lesbisk og Homofil frigjøring er eneste landsdekkende organisasjon som jobber for å ivareta lesbiske og homofiles levekår og livskvalitet. For å følge opp NOVA-rapporten er det også viktig å sikre organisasjonen levekår som gjør den i stand til å fortsatt ivareta et bredt spekter av områder få andre til nå ha vært interessert i å følge opp.

Karita Bekkemellem (A)

Svar

Karita Bekkemellem: Jeg viser til brev av 25 mai 2000, hvor stortingsrepresentant Ågot Valle ber om en skriftlig redegjørelse for regjeringens oppfølging av NOVA's rapport om lesbiske og homofiles levekår og livssituasjon.

Det arbeidet som nå er i gang med en stortingsmelding, skal munne ut i en helhetlig politikk overfor homofile og lesbiske. Å sette i verk permanente tiltak overfor denne gruppen før dette arbeidet er ferdigstilt, er i regjeringens øyne galt. Imidlertid er noe gjort allerede, og det arbeides med enkelte nye tiltak for inneværende år.

Over kapittel 0846.70 i statsbudsjettet blir det gitt driftsstøtte til Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring (LLH) pålydende kr. 520 000 for år 2000. Vi har også innvilget kr. 200 000 til ungdomsleir i sommer for lesbiske, homofile og bifile. Sommerleiren vil gjøre det mulig å bygge videre på et nasjonalt nettverk og utveksle erfaringer om arbeidet i ungdomsgruppene knyttet til LLH. Spørsmålet om fremtidig organisering vil også være et tema på sommerleiren. Barne- og familiedepartementet håper derfor at dette kan være startskuddet til et mer systematisk ungdomsengasjement hos denne gruppen ungdommer.

I kjølvannet av at TV 2 sendte dokumentarfilmen "BE - skitne, syndige meg", var det svært mange unge som henvendte seg til Homofiles ungdomstelefon og til Det diakonale senteret for lesbiske og homofiles telefonvakt.

Jeg er spesielt opptatt av å nå ungdom og kristne lesbiske og homofile. På bakgrunn av dette vil jeg i inneværende år gi støtte til en kontaktelefon for unge i regi av Ungdomsutvalget i LLH med kr. 100.000.

Videre er det i samarbeid med Kirke, undervisning og forskningsdepartementet avsatt kr. 200.000 for inneværende år til tiltak rettet spesielt mot kristne lesbiske og homofile.

LLH har søkt Fordelingsutvalget om tilskudd til sitt ungdomsarbeid (Fordelingsutvalget er et organ som forvalter tilskudd til de fleste typer frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner, i henhold til forskrifter gitt av departementet). LLH's søknad for år 2000 ble avslått av Fordelingsutvalget, fordi utvalget mente at LLH ikke tilfredsstilte forskriftens krav. LLH har klaget på dette avslaget. Klagen ble avvist av utvalget fordi den kom for sent. Barne- og familiedepartementet har imidlertid omgjort utvalgets beslutning om å avvise klagen, slik at Fordelingsutvalget nå vil behandle denne. Hvis fordelingsutvalget opprettholder sitt avslag, vil LLH's klage behandles på vanlig måte i Barne- og familiedepartementet.

Det mest alarmerende resultatet av NOVA's datainnsamling, var anslaget over hyppigheten av selvmordsforsøk blant unge lesbiske og homofile. Dette er det allerede satt i gang tiltak mot, i forbindelse med videre oppfølging av Handlingsplan mot selvmord. Handlingsplanperioden gikk ut i 1999, men den videreføres i en treårig prosjektsatsing.

Sosial- og helsedepartementet har gitt Statens Helsetilsyn ansvaret for gjennomføringen av dette prosjektet. Her videreføres blant annet det forebyggende arbeidet. Dette er rettet spesielt mot grupper som er særlig utsatt: Homofile og lesbiske er en av fire særlig utsatte grupper.

I tillegg har Sosial- og helsedepartementet innvilget kr. 150 000 til kurset "Kjønn, identitet og marginalisering", i regi av Høgskolen i Oslo. Dette kurset er planlagt for profesjons- og yrkesgrupper som møter homofile og lesbiske gjennom sitt arbeid (for eksempel leger, barnevernspedagoger, pedagoger, prester, psykologer, sosionomer, sykepleiere og vernepleiere). Innholdsmessig vil kurset fokusere på:

- samfunnets holdninger til lesbiske og homofile i et sosialhistorisk perspektiv

- bevisstgjøring av egne holdninger til lesbiske og homofile

- teoretiske forelesninger og egen yrkespraksis

Høgskolen i Oslo legger vekt på et nært samarbeid med LLH i søknaden om kursstøtte.

Dette innebærer at regjeringen for inneværende år vil bruke kr. 650.000,- til strakstiltak overfor lesbiske og homofile. Midler gitt over Sosialdepartementets selvmordsforebyggende prosjekt kommer i tillegg.