Skriftlig spørsmål fra Kristin Krohn Devold (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:347 (1999-2000)
Innlevert: 30.05.2000
Sendt: 31.05.2000
Besvart: 07.06.2000 av justisminister Hanne Harlem

Kristin Krohn Devold (H)

Spørsmål

Kristin Krohn Devold (H): I et brev av 8. mai tar politiets datatjeneste opp spørsmålet om flytting av Politiets datatjeneste. I media har det blitt antydet muligheten av en flytting til Jaren. Det er avgjørende for politiets datatjeneste at de fortsatt er attraktive som arbeidsplass for datafaglig ekspertise.
Dersom det er aktuelt å flytte Politiets datatjeneste, vil statsråden sørge for å vektlegge de politifaglige hensyn, og hensynet til rekrutteringsmuligheter?

Begrunnelse

I NOU 1999:10 "Forslag til fremtidig politi- og lensmannsetat i Norge" ble det foreslått at det burde vurderes en samlokalisering av Politiets materielltjeneste. I Oppland Arbeiderblad 11. april hadde statssekretær Audun Tron et utspill hvor han uttalte at han trodde Politiets datatjeneste ville bli flyttet til Jaren. Dette utspillet medførte en skarp reaksjon fra Politiets datatjenestes forening av 8. mai. I brevet blir det pekt på de rekrutteringsproblemer som tjenesten kan få dersom de ikke er attraktive for IT-kompetanse.
Det kan være behov for en større grad av samlokalisering innenfor politi- og lensmannsetaten, men da bør det være forankret i politiets egne faglige behov, i tillegg til eventuelle ressursbesparelser.

Hanne Harlem (A)

Svar

Hanne Harlem: Departementet arbeider for tiden med en stortingsmelding om de politiske og faglige rammebetingelser for politietatens videre utvikling.

Meldingen skal blant annet omhandle etatens fremtidige, distriktsvise organisering, oppgaveløsning og ressursbehov med vekt på å oppnå økt effektivitet og bedre publikumsrettet tjenesteutøvelse.

Politiets særorganer må også sees i sammenheng med dette, idet særorganene spiller en viktig rolle i politietatens totale oppgaveløsning. Stortingsmeldingen skal legges fram sent på høsten 2000. På det nåværende tidspunkt er det derfor for tidlig å trekke konklusjoner mht hvilke forslag som bør fremmes for så vidt angår spørsmålet om eventuell samlokalisering eller andre organisatoriske endringer av betydning for Politiets materielltjeneste og Politiets datatjeneste. Ut fra den målsetning jeg har beskrevet ovenfor, vil jeg imidlertid tilkjennegi at hensynene til politietatens behov og effektiv ressursutnyttelse vil vektlegges, også i lys av de særlige forhold som er knyttet til å rekruttere og beholde datafaglig ekspertise.