Skriftlig spørsmål fra Anita Apelthun Sæle (KrF) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:350 (1999-2000)
Innlevert: 31.05.2000
Sendt: 31.05.2000
Besvart: 08.06.2000 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske

Anita Apelthun Sæle (KrF)

Spørsmål

Anita Apelthun Sæle (KrF): To kirker, Sagene i Oslo, og Søreide i Bergen, er stengt av arbeidstilsynet.
Synes kirke- og utdanningsministeren det er akseptabelt å stenge kirker som er i tilfredstillende bygningsmessig forfatning på grunn av personalkonflikter, hvilke konsekvenser kan en slik håndtering av personalkonflikter ha for skoler, kommuner eller andre private/offentlige institusjoner, og vil statsråden ta initiativ for at kirkene kan gjenåpnes?

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Etter Arbeidsmiljøloven § 27 kan verneombudet stanse arbeidet i en virksomhet inntil Arbeidstilsynet har tatt stilling til om arbeidet kan fortsette, dersom verneombudet mener det foreligger umiddelbar fare for arbeidstakernes helse. Verneombudene for henholdsvis lokalkirkelig tilsatte og statstilsatte prester og kateketer i Oslo traff slikt vedtak for Sagene sokn med virkning fra 22. februar 2000. I møte med Arbeidstilsynet 25. februar 2000 ga arbeidsgiverne uttrykk for at de var enige i stansingen, og ba ikke Arbeidstilsynet overprøve verneombudenes vedtak. Som hovedarbeidsgiver ble Kirkelig Fellesråd i Oslo varslet om at det ville bli gitt pålegg etter arbeidsmiljøloven § 77 nr 1 om å treffe tilstrekkelige tiltak slik at det "sikrer alle arbeidstakere på stedet et fullt forsvarlig arbeidsmiljø". Oslo kirkelige fellesråd gikk deretter til oppsigelse av organisten, og varslet Arbeidstilsynet om at man forutsatte at arbeidsmiljøet ikke lenger ville utgjøre noen helsefare fra det tidspunkt organisten hadde fratrådt sin stilling. Organistens oppsigelsestid er nå ute, men da han har reist søksmål mot fellesrådet for å få kjent oppsigelsen ugyldig, har han fortsatt rett til å stå i sin stilling. Arbeidstilsynet har på dette grunnlag gitt uttrykk for at de anser den fortsatte stengningen som "arbeidsgivers stansing av egen virksomhet", og som sådan noe som nå ligger utenfor Arbeidstilsynets myndighet å overprøve.

Med virkning fra 8. mai 2000 har både verneombudet for de lokalkirkelige tilsatte i Bergen og verneombudet for statsansatte prester og kateketer i Bjørgvin bispedømme truffet vedtak om stans av virksomheten i Søreide sokn. Etter det departementet kjenner til har Arbeidstilsynet ennå ikke tatt stilling til om arbeidet i Søreide sokn kan fortsette. Arbeidet i soknet er derfor fortsatt midlertidig stanset i medhold av arbeidsmiljøloven § 27. Den personalkonflikt som må antas å være årsaken til det antatt helsefarlige arbeidsmiljø er nå brakt inn for departementet, ved at biskopen i Bjørgvin har bedt om at det vurderes reist avskjedssak mot soknepresten. Saken er til rettslig vurdering hos Regjeringsadvokaten og vil bli fulgt opp fra departementet side med den grundighet og framdrift som slike saker krever.