Skriftlig spørsmål fra Vidar Kleppe (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:354 (1999-2000)
Innlevert: 31.05.2000
Sendt: 02.06.2000
Besvart: 09.06.2000 av samferdselsminister Terje Moe Gustavsen

Vidar Kleppe (Uav)

Spørsmål

Vidar Kleppe (FrP): Vil statsråden foreta seg noe slik at Gunhild Eftestøl for fremtiden slipper å reise fra Eftestøl til Fjotland sentrum for å hente posten - en tur på 6 kilometer?

Begrunnelse

Gunhild Eftestøl i Kvinesdal kommune har fått beskjed om at Posten kutter ut ombæringen som medfører at hun nå får en tur på 6 kilometer for å hente posten. Saken må anses som et "særskilt tilfelle" i henhold til retningslinjene fra Post- og Teletilsynet hvor det sies "...når det er snakk om slike avstander som dette skal utleveringen av post skje til egnede innretninger". I vurderingen av tilgjengeligheten til utlevering i postkasse, vil både avstand til utleveringssted og antall dager post utleveres måtte sees i sammenheng. Videre må en i henhold til retningslinjene planlegge når utleveringen skal kunne skje henholdsvis 3, 4 og 5 dager i uken på bakgrunn av "særlige geografiske forhold". Situasjonen blir ikke bedre ved at Gunhild Eftestøl når hun skal sende pakker eller betale regninger må kjøre 14 kilometer til Kvinlog. Et slikt tilbud fra Postens side er etter retningslinjene fra Post- og Teletilsynet et uforsvarlig dårlig posttilbud.

Terje Moe Gustavsen (A)

Svar

Terje Moe Gustavsen: Stortingsrepresentanten Vidar Kleppe stilte i Spørsmål til skriftlig besvarelse nr. 185 til daværende samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll spørsmål om statsråden ville ta initiativ overfor Posten slik at Gunhild Eftestøl, og eventuelt andre postkunder i samme situasjon, slipper å kjøre 6 kilometer eller mer for å hente posten.

Daværende samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll ba Post- og teletilsynet vurdere om postombæringen til Gunhild Eftestøl representerte et brudd på konsesjonskravene om utleveringssted og utleveringshyppighet.

Post- og teletilsynet svarte i sitt brev til Samferdselsdepartementet av 9. mai 2000 at den foreliggende saken ikke representerte noe brudd på konsesjonsvilkårene i forhold til utleveringssted og utleveringshyppighet. Konsesjonskravet om at utlevering av post skal skje til mottakerens bosted eller fysiske adresse gjelder ikke når det foreligger "særlige geografiske forhold". Dette unntaket kommer til anvendelse når det gjelder postombæringen til Gunhild Eftestøl. Post- og teletilsynet legger til grunn at Gunhild Eftestøl får utlevert brevpost mv. i postkasse alle virkedager. Videre legges til grunn at den avstand hun har til utleveringspostkassen er i tråd med gjeldende praksis, og likeverdig i forhold til nivået i øvrige sammenliknbare strøk av landet.

I forhold til avstand til utleveringspostkasse særskilt, skal Posten registrere og rapportere til Post- og teletilsynet omfanget og geografisk fordeling av mottakere som kommer inn under bl.a. nevnte unntak. Det tas sikte på en samlet vurdering av utleveringstilgjengeligheten i spredtbygde strøk i forhold til frekvens og avstand, i løpet av inneværende år.