Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:355 (1999-2000)
Innlevert: 31.05.2000
Sendt: 02.06.2000
Besvart: 09.06.2000 av miljøvernminister Siri Bjerke

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): 5. oktober 1998 stilte jeg spørsmål til miljøvernministeren ang. skipsvrakene "Boiki" og "Murmansk". Til svar ble det opplyst at vrakene ikke representerer noen fare for oljeforurensning, men er et forsøplingsproblem. Ifølge Bellona og oppslag i avisa Nordlys er det store mengder olje ombord i "Murmansk".
Hvilke konkrete undersøkelser har SFT gjort mht. "Murmansk", og hva vil statsråden konkret gjøre for å få fjernet vraket?

Siri Bjerke (A)

Svar

Siri Bjerke: Jeg er informert om påstandene som nylig har fremkommet om at skipsvraket "Murmansk" skal inneholde olje, i motsetning til hva man har antatt til nå. Sjøfartsdirektoratet mottok allerede i 1994 en skriftlig erklæring fra russiske havnemyndigheter om at "Murmansk" var tømt for olje før slepet startet.

Det er gjennomført flere tilstandsundersøkelser av vraket "Murmansk" i perioden fra 1995 og frem til i dag, senest våren 1999. Undersøkelsene har blitt gjort med henblikk på fjerning av vraket, og har av den grunn vært av skipsteknisk art, med registrering av skader, styrkeberegninger og stabilitet. Disse undersøkelsene peker på at vraket inneholder svært små mengder olje, som ikke utgjør noen fare for akutt forurensning. Det er kun påvist olje i form av mindre "svetting" rundt vraket under gode værforhold.

På bakgrunn av de opplysningene som nå har fremkommet har SFT etablert en prosjektgruppe som vil foreta en detaljert gjennomgang av tilgjengelig materiale samt tegninger for å vurdere om det finnes oljerester i "Murmansk". Det tas sikte på å få ferdigstilt denne gjennomgangen i løpet av juni. Gjennomgangen vil danne grunnlag for en vurdering av om det er nødvendig og eventuelt mulig å fysisk undersøke aktuelle tanker på "Murmansk" for å få bekreftet eller avkreftet påstanden om at det finnes oljerester igjen på vraket. Prosjektgruppen vil utarbeide en rapport fra arbeidet med anbefalinger om eventuelle videre tiltak samt konsekvenser av mulig akutt forurensning fra vraket. Prosjektgruppen består av representanter fra SFT, Sjøfartsdirektoratet, Veritas og firmaet Ødegård Bergning.

Jeg vil nå avvente situasjonen til prosjektgruppen har ferdigstilt sitt arbeid før jeg tar stilling til hva som bør gjøres med skipsvraket "Murmansk".