Skriftlig spørsmål fra Terje Johansen (V) til helseministeren

Dokument nr. 15:356 (1999-2000)
Innlevert: 31.05.2000
Sendt: 02.06.2000
Besvart: 09.06.2000 av helseminister Tore Tønne

Terje Johansen (V)

Spørsmål

Terje Johansen (V): Cochlea Implantat er et medisinsk- teknisk apparat som kan gi døve barn hørsel og bedret livskvalitet. Disse operasjonene er nå stoppet i Norge på grunn av manglende midler.
Vil helseministeren sørge for at denne behandlingen kan tas opp igjen?

Begrunnelse

Cochlea - implantat - operasjoner er kostbare, men vil spares inn gjennom reduserte utgifter bl.a. til spesialundervisning og tilrettelegging for døve, bedre muligheter på arbeidsmarkedet mv. Støtte til Cochlea- implantater vil derfor i tillegg til å gi bedre livskvalitet for den enkelte, også være en samfunnsøkonomisk god løsning. Alternativt til behandling i Norge, kan operasjoner kjøpes i utlandet slik at de ikke er med og bidrar til press i norsk økonomi.

Tore Tønne (A)

Svar

Tore Tønne: Cochlea implantater er et medisinsk - teknisk apparat som kan gi døve hørsel og bedre livskvalitet. For å oppnå best mulig effekt bør tilbudet gis tidligst mulig. Selve operasjonen er enkel, men apparaturen er kostbar (ca. 300 000,- per stk). En viktig del av behandlingen er oppfølgingen etter selve operasjonen.

Rikshospitalet har budsjettert med 25 operasjoner i 2000 mot 27 operasjoner i 1999. På grunn av flytteprosessen er det hittil i år gjennomført 18 operasjoner. Sykehuset opplyser at antall operasjoner forventes å bli som planlagt, og at de siste vil bli gjennomført til høsten. Det er med andre ord ikke innført stopp av operasjoner. Sosial- og helsedepartemenet har en god dialog med Rikshospitalet og har fått forståelsen av at sykehuset nettopp prioriterer barn når det er snakk om kostbare implantater. Denne gruppen egner seg for øvrig dårlig for operasjon i utlandet, da oppfølgingen og tilpasning av apparatur etter operasjon er en viktig del av behandlingen. Dette dreier seg om små barn som skal lære å snakke, og de blir fulgt opp av sykehuset etter operasjonen.

Sosial- og helsedepartementet har mottatt henvendelser fra Rikshospitalet og andre regionssykehus der man ber om en finansieringsordning for flere særlige kostbare implantater. Ny teknologi gjør det mulig å utvide behandlingstilbudet til nye pasientgrupper, og det er grunn til å tro at denne utviklingen vil øke i årene fremover. Departementet vil følge opp denne utviklingen. Helsetilsynets fagråd for høyspesialisert medisin har på oppdrag av departementet kartlagt hvilke typer medisinsk utstyr det her er snakk om. En slik oversikt ble oversendt departementet 28. april og omfatter i alt 10 implantater. På bakgrunn av denne, vil departementet i nærmeste fremtid vurdere hvordan finansieringen kan ivaretas bedre enn i dagens finansieringssystem.