Skriftlig spørsmål fra Bent Høie (H) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:357 (1999-2000)
Innlevert: 02.06.2000
Sendt: 02.06.2000
Besvart: 16.06.2000 av olje- og energiminister Olav Akselsen

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Foreligger det planer i Olje- og energidepartementet om å slå sammen Intsok og stiftelsen Petrad?

Begrunnelse

Stiftelsen Petrad ble etablert som en selvstendig stiftelse i 1994 på initiativ av Norad og OD. Petrads formål er å utvikle og gjennomføre opplæringsprogram i petroleumsforvaltning og administrasjon rettet mot ledere i petroleumsvirksomheten.
Petrad har i forhold til Intsok en mer nøytral, idell ikke kommersiell profil som gjør at den fungerer som et viktig redskap i utviklingshjelpen. Samtidig klarer en gjennom Petrads virksomhet det som ofte trekkes frem som en stor utfordring knytte til norsk bistand- og utviklingshjelp: å knytte bånd mellom næringslivet i Norge og samarbeidslandene.
Intsok er et mer kommersielt virkemiddel, noe som også fremkommer av stifternes sammensetning.
Grunnen til at jeg ønsker å få belyst dette spørsmålet er en bekymring for at en slik sammenslåing kan føre til en svekkelse av Petrads muligheter til å ivareta de funksjonene som stiftelsen har hatt til nå.
Spesielt er bekymringen knyttet til om utviklingsperspektivet i så tilfelle blir tilfredstillende ivaretatt.

Olav Akselsen (A)

Svar

Olav Akselsen: Styret i Petrad vedtok 5. juni 2000 å innlede en prosess med sikte på å slå sammen stiftelsene Petrad og Intsok. Spørsmålet ble behandlet etter initiativ fra Petrads styreleder. Styret understreket i den forbindelse betydningen av at premissene for en eventuell sammenslåing vurderes nøye. Norad og Oljedirektoratet er stiftere av Petrad og sitter i Petrads styre.

I et møte i Olje- og energidepartementet 8. mars 2000 med Petrads styreformann, Norads og Oljedirektoratets representanter i Petrads styre ble den videre utvikling av Petrad og Intsok drøftet. Olje- og energidepartementet ble bedt om å utrede hvordan saken burde behandles videre. Følgende føringer ble lagt i møtet: Varemerkene Petrad og Intsok beholdes; det etableres en felles administrasjon og et felles styre; og innsatsen til Petrad, Intsok (og OD) samordnes.

Petrad er organisert som en stiftelse. Det innebærer at ingen utenforstående organer eller personer kan instruere styret eller medlemmer av styret i saker som angår stiftelsen.

En eventuell sammenslåing av Petrad og Intsok vil kreve vedtektsendringer. Det følger av Petrads vedtekter at endringer i disse må godkjennes av NOE /UD for å være gyldige.

Når et forslag til vedtektsendringer eventuelt måtte foreligge, vil jeg vurdere det nøye. Jeg vil særlig legge vekt på at Petrad fortsatt må være en nøytral partner og at satsingen på forvaltning og kompetanseoppbygging på petroleumsområdet i norsk bistand blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte.