Skriftlig spørsmål fra Hilde Frafjord Johnson (KrF) til utviklingsministeren

Dokument nr. 15:359 (1999-2000)
Innlevert: 02.06.2000
Sendt: 02.06.2000
Besvart: 16.06.2000 av utviklingsminister Anne Kristin Sydnes

Hilde Frafjord Johnson (KrF)

Spørsmål

Hilde Frafjord Johnson (KrF): Eksisterer det planer i Utenriksdepartementet og NORAD om å inkorporere stiftelsen PETRAD i INTSOK, og hvordan vil statsråden ivareta en minst like stor eller forsterket satsing på forvaltning og kompetansebygging på petroleumsområdet i norsk bistand?

Begrunnelse

Stiftelsen PETRAD ble etablert som en selvstendig stiftelse i 1994 på initiativ av NORAD og Oljedirektoratet. PETRADs formål er å utvikle og gjennomføre opplæringsprogrammer i petroleumsforvaltning og administrasjon rettet mot ledere i petroleumsvirksomheten.
Innenfor internasjonal bistandsvirksomhet er det svært få som kan bidra med denne type kompetansebygging. Den norske innsatsen har også vært meget vellykket i flere utviklingsland, og bidratt til bedre forvaltning og kontroll med utvinning av petroleumsressursene. Stiftelsen er et viktig redskap i norsk bistandspolitikk, og burde dessuten være en naturlig utøver av vesentlige deler av den virksomhet som i stadig større grad utføres av Oljedirektoratet.
Mens PETRAD har et klart bistandsmessig formål, har INTSOKs formål hele tiden vært mer kommersielt, å bidra til styrket internasjonalisering av norsk petroleumsvirksomhet og norsk petroleumsindustri. Arbeidet i INTSOK har vært klart knyttet til å øke den norske aktiviteten på internasjonale markeder, ikke minst i forhold til nye petroleumsprovinser. Mens PETRAD har et svært langsiktig perspektiv for sin virksomhet, er dette i mindre grad tilfelle for INTSOK. I tillegg er det et vesentlig moment at PETRAD vurderes som et redskap for og en slags representant for norske myndigheter. I kraft av sin nøytralitet slipper derfor stiftelsen inn i miljøer som ikke er åpne for mer kommersielle aktører. Her vil en innfusjonering i INTSOK kunne skape betydelige problemer.
Det er et klart behov for å styrke det samfunnsmessige engasjement og den etiske bevissthet i oljeselskapenes internasjonale aktivitet, noe som i større grad også bør prege INTSOK (jfr. KOMPAKT-arbeidet). Jeg er imidlertid svært urolig for at en fusjonering eller inkorporering av PETRAD i INTSOK kan føre til en nedprioritering av satsingen på petroleumsforvaltning i våre samarbeidsland og andre utviklingsland som i utgangspunktet ikke er så kommersielt interessante for norske selskaper. Dette dreier seg om prioriteringer både ressursmessig og geografisk, i tillegg til den fare dette medfører for en svekkelse av PETRADs muligheter til å ivareta de funksjonene stiftelsen har hatt til nå. Det er en betydelig risiko for at en sammenslåing snarere kan føre til en kommersialisering av bistandsinnsatsen på dette området, fremfor en samfunnsmessig og etisk styrking av den kommersielle innsatsen i INTSOK.

Anne Kristin Sydnes (A)

Svar

Anne Kristin Sydnes: Styret i Petrad vedtok 5. juni 2000 å innlede en prosess med sikte på å slå sammen stiftelsene Petrad og Intsok. Spørsmålet ble behandlet etter initiativ fra Petrads styreleder. Styret understreket i den forbindelse betydningen av at premissene for en eventuell sammenslåing vurderes nøye. Norad og Oljedirektoratet er stiftere av Petrad og sitter i Petrads styre.

I et møte i Olje- og energidepartementet 8. mars 2000 med Petrads styreformann, Norads og Oljedirektoratets representanter i Petrads styre ble den videre utvikling av Petrad og Intsok drøftet. Olje- og energidepartementet ble bedt om å utrede hvordan saken burde behandles videre. Følgende føringer ble lagt i møtet: varemerkene Petrad og Intsok beholdes; det etableres en felles administrasjon og et felles styre; og innsatsen til Petrad, Intsok (og OD) samordnes.

Petrad er organisert som en stiftelse. Det innebærer at ingen utenforstående organer eller personer kan instruere styret eller medlemmer av styret i saker som angår stiftelsen.

En eventuell sammenslåing av Petrad og Intsok vil kreve vedtektsendringer. Det følger av Petrads vedtekter at endringer i disse må godkjennes av NOE (Betegnelsen NOE senere endret til OED)/UD for å være gyldige.

Når et forslag til vedtektsendringer eventuelt måtte foreligge, vil jeg vurdere det nøye. Jeg vil særlig legge vekt på at Petrad fortsatt må være en nøytral partner og at satsningen på forvaltning og kompetanseoppbygging på petroleumsområdet i norsk bistand blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte.