Skriftlig spørsmål fra Rigmor Kofoed-Larsen (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:361 (1999-2000)
Innlevert: 05.06.2000
Sendt: 05.06.2000
Besvart: 14.06.2000 av samferdselsminister Terje Moe Gustavsen

Rigmor Kofoed-Larsen (KrF)

Spørsmål

Rigmor Kofoed-Larsen (KrF): Utvikling av bevilgning til drift og vedlikehold av riksvegene i Oppland viser en reduksjon i perioden 1980 til 1999 på 25 % , mens trafikken i samme tidsrom er økt med 48 %. Fordeling av bevilgningen til fylkene foretas av Vegdirektoratet med grunnlag i en kostnadsmodell "Motiv".
Kan statsråden redegjøre for innholdet i modellen, slik at fylkene kan kontrollere og få en viss innsikt i om modellen produserer rimelige resultater?

Begrunnelse

For landet har bevilgningen i perioden 1980-2000 økt med 29% i faste kroner (fra 3415 mill til 4396 mill). Trafikken 1980-1999 økte med 47%.
For Oppland er bevilgningen i perioden redusert med 25% (fra 218 mill til 164 mill). Trafikken 1980 -1999 økte med 48%.

Terje Moe Gustavsen (A)

Svar

Terje Moe Gustavsen: Innledningsvis vil jeg bemerke at bevilgningene til drift og vedlikehold av riksveger ikke har steget de siste tyve år. Riktig nok er der mer midler på den aktuelle budsjettpost i dag enn i 1980 i faste priser, men så finansieres i dag også flere tiltak enn bare drift og vedlikehold på denne posten, bl.a. ferjedrift.

Når det gjelder fordelingen av midler til drift og vedlikehold av riksveger mellom de ulike fylker, gjøres dette med utgangspunkt i en kostnadsmodell Vegdirektoratet kaller "MOTIV". Modellen er utviklet gjennom 90-tallet, og er stadig gjenstand for forbedringer. Grunnlaget for å beregne kostnadene er bunnet opp i tre forhold:

§ Vegnettet i fylket som er dokumentert gjennom vegkontorenes egne registreringer

§ Vegvesenets krav til utførelseskvalitet, dvs. hvor ofte tiltak må gjøres

§ Utførelseskostnad for hver oppgave

Denne kostnadsberegningsmodellen har ført til at fylker som har høy trafikk og/eller har kompliserte anlegg som tunneler har hatt en sterkere kostnadsutvikling enn fylker med enklere vegnett.

Vegdirektoratet har opplyst at det er full åpenhet om de resultater som modellen gir, og at det nå er lagt opp til at alle vegkontorene skal kunne betjene modellen. Dette nettopp for å legge til rette for at hvert vegkontor kan kontrollere at de riktige mengder er innrapportert.