Skriftlig spørsmål fra Terje Johansen (V) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:362 (1999-2000)
Innlevert: 05.06.2000
Sendt: 06.06.2000
Besvart: 13.06.2000 av nærings- og handelsminister Grete Knudsen

Terje Johansen (V)

Spørsmål

Terje Johansen (V): Norsk Hydro søker å hindre det færøyske oljeselskapet Føroya Kolvetni å søke konsesjon på færøysk sokkel med begrunnelse at det har benyttet tidligere Saga-ansatte.
Mener statsråden det er anstendig at Norsk Hydro søker å hindre færøyske interesser i å delta i utvinning av egne ressurser, og dersom statsråden er av den oppfatning at staten som eier ikke kan eller bør gripe inn i Norsk Hydros aktiviteter i andre land, selv om disse strider mot norsk utenrikspolitikk, kan statsråden da grunngi statens eierskap i Norsk Hydro?

Begrunnelse

Norsk Hydro har i Namsretten fått kjennelse for at tre tidligere Saga-ansatte ikke får arbeide på færøysk og britisk sokkel. Kjennelsen er anket til Lagmannsretten.
I mellomtiden er det nystartede, private selskapet Føroya Kolvetni ikke bare forhindret fra å benytte norsk arbeidskraft, lediggjort av Norsk Hydro, men søkes altså stoppet i å søke konsesjoner på egen sokkel.
Det er opp til retten å avgjøre lovligheten av Norsk Hydros aksjoner, men jeg ber statsråden vurdere nærmere om det er ønskelig at et selskap, hvor staten er største aksjonær, søker å hindre andre nasjoners forsøk på aktivt å bygge opp eget næringsliv.

Grete Knudsen (A)

Svar

Grete Knudsen: Nærings- og handelsdepartementet har bedt Norsk Hydro om nærmere opplysninger om denne saken. Det fremgår at Hydros aktiviteter ikke er rettet mot det færøyske oljeselskapet Føroya Kolvetni, men søker å hindre at tidligere ansatte i Saga Petroleum på rettsstridig vis utnytter forretningshemmeligheter. Saksforholdet er i henhold til Hydro følgende:

"Norsk Hydro Produksjon AS og dets heleide datterselskap Saga Petroleum AS begjærte den 19. april 2000 midlertidig forføyning overfor tre tidligere ansatte i Saga Petroleum AS og det aksjeselskapet som disse tre har stiftet (Sagex Petroleum AS). Det nystiftede selskapet er norsk. Begjæringen gikk blant annet ut på at Sagex Petroleum AS og dets ansatte måtte forbys å utarbeide - eller å delta ved utarbeidelse av - konsesjonssøknader om leting etter eller produksjon av olje eller gass på færøysk sokkel og på tilstøtende britisk territorium, avgrenset til det såkalte Atlantic Margin Area (Atlanterhavsmarginen). I tid var begjæringen begrenset til å gjelde for den første konsesjonsrunde for olje og gass på Færøyene, samt den nittende konsesjonsrunde på britisk sokkel.

De tre tidligere Saga-ansatte som ble saksøkt, er alle tidligere sentrale medarbeidere i Sagas Færøyene-prosjekt. Alle hadde i flere år arbeidet i Sagas tjeneste med utforskning av havområdene rundt Færøyene for å kartlegge mulighetene for å gjøre drivverdige olje- og/eller gassfunn. Etter Hydros/Sagas oppfatning har de tre tidligere ansatte etter sin fratreden på rettsstridig vis utnyttet forretningshemmeligheter som de ervervet hos sin tidligere arbeidsgiver, først og fremst ved å bistå det færøyske selskapet Føroya Kolvetni med forberedelse og utarbeidelse av søknad om konsesjon til leting og produksjon av olje og gass i de aktuelle områdene. Den rettsstridige utnyttelsen har skjedd i strid med den taushetsplikt de tre fortsatt er bundet av overfor Saga Petroleum AS, og i strid med den ulovfestede lojalitetsplikten i ansettelsesforhold.

Hydro/Saga fikk medhold på alle punkter i Oslo namsretts kjennelse av 12. mai 2000. Begjæringen er påkjært av de tapende parter. Det presiseres at begjæringen om midlertidig forføyning ikke var rettet direkte mot det færøyske selskapet Føroya Kolvetni, og at den avsagte kjennelsen dermed heller ikke er det. Begjæringen rettet seg mot tidligere ansatte i Saga Petroleum, og var basert på en oppfatning om at disse har brutt sin taushetsplikt og har handlet illojalt overfor tidligere arbeidsgiver."

Norsk Hydro opplyser at Hydros/Sagas hensikt ikke er - og ikke på noe tidspunkt har vært - å hindre den frie konkurransen om tildeling av konsesjoner på færøysk sokkel. Hensikten er ene og alene å forhindre rettsstridig bruk av forretningshemmeligheter. Hydro og Saga har investert ca. to hundre millioner kroner i forberedelsene til konsesjonsrundene i havområdene rundt Færøyene. Hydro har ut fra det ovenstående reagert når konfidensiell informasjon, etter deres mening rettsstridig, utnyttes i strid med selskapets interesser.

Nærings- og handelsdepartementet finner det ikke aktuelt å gripe inn i en slik sak av rettslig karakter.