Skriftlig spørsmål fra Ulf Erik Knudsen (FrP) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:363 (1999-2000)
Innlevert: 06.06.2000
Sendt: 07.06.2000
Besvart: 15.06.2000 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske

Ulf Erik Knudsen (FrP)

Spørsmål

Ulf Erik Knudsen (FrP): Hva er status for kvalitetssikringen av den norske kirkes medlemsregister - og føler statsråden at de kritiske kommentarer som tidligere er kommet i forhold til dette nå er tilfredsstillende fulgt opp?

Begrunnelse

Fra flere hold er det kommet kritiske merknader til kirkens oppbygging av sitt medlemsregister. Blant annet er det blitt hevdet at kirken, under oppbyggingen av registeret, registrerte alle som ikke var innmeldt i andre trossamfunn som sine medlemmer. Det er også blitt hevdet at personer som faktisk har vært medlemmer av andre trossamfunn er blitt registrert i kirkens register, og har måttet oppsøke kirken for å melde seg ut.
Noen mener registreringen til dels har hatt en form av "kollektiv innmeldelse". Etter min mening er både statskirken og enkeltindividet tjent med at kirkens medlemsregister er så korrekt som mulig. Det er derfor viktig at det nødvendige kvalitetskrav stilles til registeret. Etter hva undertegnede har fått opplyst, er det også gjort et arbeide på dette punkt.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Den norske kirkes medlemsregister har vært operativt siden 25. januar 1999. Det nærmeste man kom en oversikt over kirkens medlemsmasse før det nye registeret ble etablert, var det statsborgerlige manntall - sammenholdt lokale kirkebøker og registreringer i Det sentrale folkeregister av døpte, innmeldte og utmeldte etter 1. januar 1993. Å etablere medlemsregister for Den norske kirke var en krevende oppgave. Arbeidet ble også utsatt for kritikk, blant annet fordi det viste seg vanskelig å kommunisere at feilaktig oppføring i en foreløpig utgave av registeret (brukt som kirkelig manntall ved menighetsrådsvalget i 1997) ikke måtte oppfattes som innmelding i kirken.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet fastsatte 25. januar 2000 forskrift om Den norske kirkes medlemsregister. Et viktig siktemål med forskriften er å sikre registerets kvalitet, og derved hensynet til personvernet. Jeg viser her blant annet til § 8 som stiller krav om jevnlig ajourhold, og til § 9 om retting av opplysninger. Ved oppstart av registeret la Kirkerådet til grunn at registeret hadde en pålitelighet på minst 98-99%. De rutiner som er etablert for ajourhold og retting innebærer at kvaliteten kontinuerlig blir forbedret.