Skriftlig spørsmål fra Kari Økland (KrF) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:367 (1999-2000)
Innlevert: 08.06.2000
Sendt: 08.06.2000
Besvart: 19.06.2000 av miljøvernminister Siri Bjerke

Kari Økland (KrF)

Spørsmål

Kari Økland (KrF): Hvilke tiltak vurderer miljøverndepartementet for å oppnå den ønskede reduksjonen i blyhaglforbruket?

Begrunnelse

Bruk av blyhagl medfører at norsk natur stedvis blir forurenset med store mengder bly. I 1991 ble det inngått en intensjonsavtale mellom Norges jeger- og fiskerforbund og miljøverndepartementet om reduksjon i bruken av blyhagl. Ved frivillighet skulle importen av blyhagl ved årtusenskiftet være maksimum 10% av 1988 mengden, dvs. 87 tonn. Opplysninger tyder på at målsettingen ikke er nådd.

Siri Bjerke (A)

Svar

Siri Bjerke: Representanten Økland viser i sitt spørsmål til en intensjonsavtale mellom Miljøverndepartementet og Norges Jeger- og Fiskerforbund fra 1991 hvor målsettingen var å redusere bruken av blyhagl til jakt og lerdueskyting med 90% innen år 2000. Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at importen av blyhagl de siste årene ser ut til å ha stabilisert seg på ca. 400 tonn pr. år (tilsvarende ca. 240 tonn bly), hvilket kun representerer en nedgang på 50% fra 1991. I dag brukes ca. 80% av blyhaglene på skytebaner/lerduebaner, mens resten brukes til jakt i skog og fjell og i våtmarksområder.

Arbeidet med å stanse utslipp og bruk av miljøgifter er et av de høyest prioriterte områdene i miljøvernpolitikken. Bly er en av de høyest prioriterte miljøgiftene, og det er vedtatt et nasjonalt mål om å vesentlig redusere utslippene senest innen 2010. Bruk av blyhagl utgjør en vesentlig kilde til utslipp av bly i Norge. Jeg ser derfor alvorlig på den manglende oppfyllingen av intensjonsavtalen om å redusere bruken av blyhagl, og har bedt Statens forurensningstilsyn (SFT) om å utarbeide et forslag til forbud mot bruk, import, produksjon og omsetning av blyhagl. Når det gjelder jakt på fastmark, dvs i skog og på fjellet, har jeg bedt om at SFT vurderer en overgangsperiode før forbudet trer i kraft slik at omstillingsprosessen kan skje på en smidig måte. Selv om jeg legger opp til et forbud mot bruk av blyhagl vil jeg gjerne framheve at vi har en positiv dialog med Norges Jeger- og Fiskerforbund i denne saken, og jeg regner med at de bidrar aktivt til å få til en rask og smidig overgang til mer miljøvennlige alternativer.