Skriftlig spørsmål fra Terje Johansen (V) til finansministeren

Dokument nr. 15:368 (1999-2000)
Innlevert: 08.06.2000
Sendt: 09.06.2000
Besvart: 20.06.2000 av finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen

Terje Johansen (V)

Spørsmål

Terje Johansen (V): På grunn av konkurransevridningen mellom norske og utenlandske firma ble merverdiavgift på småforsendelser fra utlandet innført. Dette førte til at Posten innførte et gebyr på behandling av slike forsendelser. Gebyrets størrelse og lang behandlingstid medfører betydelig irritasjon hos forbrukerne, som synes dette er urimelig.
Vil finansministeren vurdere å reversere vedtaket om MVA på småforsendelser fra utlandet?

Begrunnelse

Firmaer som operer fra utlandet kunne tidligere sende postordrer med verdi under 200 kroner til Norge uten å bli belastet MVA. For filmlaboratoriene i Norge utgjorde dette en en betydelig trussel.
Det syntes i utgangspunktet derfor helt kurant å innføre MVA på slike sendinger under 200 kroner, slik man hadde gjort i Sverige. Postens håndtering av innkrevingen av MVA kom som en stor overraskelse, også på finansdepartementet. Det ville derfor være betryggende om finansministeren nå foretok en evaluering av denne MVA-belastningen for å klarlegge om de fordeler man mente å oppnå for fotobransjen står i forhold til de ulemper forbukerne nå er stilt overfor.

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A)

Svar

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen: Forskrift om beregning og oppkreving av merverdiavgift ved innførsel ble endret under Regjeringen Bondevik med virkning fra 1. mars 1999. Fra nevnte dato skal det beregnes merverdiavgift ved innførsel av postordreforsendelser, uavhengig av varens verdi. Inntil forskriftsendringen skulle det ikke beregnes merverdiavgift ved innførsel av varer generelt, når ikke toll og merverdiavgift til sammen utgjorde mer enn 50 kroner. Den foretatte forskriftsendringen gjaldt bare innførsel av varer bestilt over postordre. Gavesendinger under 500 kroner og andre småsendinger under 200 kroner kan fortsatt tas inn til Norge uten avgiftsberegning.

Bakgrunnen for endringen var hensynet til avgiftsmessig likhet mellom norske og utenlandske næringsdrivende. Det var særlig norske næringsdrivende innen kosmetikk, salg av CD og fotofremkalling som ble rammet av det tidligere fritaket. Næringsdrivende etablert i utlandet kunne selge småpakker direkte til forbruker i Norge uten at det ble oppkrevd merverdiavgift i avsenderlandet (eksportsalg) eller ved innførsel til Norge. Det er derfor ikke bare fotobransjen en ønsket å gi like konkurransevilkår ved endringen.

Endringen var altså et resultat av en avveining mellom forenklingshensyn og nøytralitetshensyn, og innebærer en avgiftsmessig likestilling mellom vanlig innenlands omsetning og innførsel av varer fra utlandet. Norske næringsdrivende skal etter forskriftsendringen kunne drive næring på avgiftsmessige like vilkår som næringsdrivende etablert i utlandet.

Postordrevarer kan fortolles gratis ved egen fortolling eller via speditør. Egenfortollingen kan enten skje elektronisk eller ved fremmøte på tollstedet. Tollvesenet jobber aktivt for å sikre enkle og raske behandlingsrutiner av slike forsendelser. Posten er den mest benyttede speditøren, og tar et gebyr på 80 kroner for utfylling av dokumenter i forbindelse med tollbehandlingen. I tillegg krever Posten et gebyr for lagerhold, produksjon og utsendelse av ankomstmelding m.v.

Finansdepartementet foretar en løpende vurdering av regelverket på dette området, også i lys av Postvesenets gebyrpraksis. Det er imidlertid klart at en reversering av reglene på dette området direkte vil berøre konkurranseforholdene til næringsdrivende som er etablert i Norge.