Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:370 (1999-2000)
Innlevert: 09.06.2000
Sendt: 09.06.2000
Besvart: 16.06.2000 av kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): I media har det framkommet informasjon om svært kritikkverdige forhold på et asylmottak i Åsnes kommune i Hedmark. Samtidig blir andre velfungerende mottak andre steder i landet redusert eller lagt ned. Ifølge informasjon jeg har fått skal dette gjelde for eksempel Sel Statlige Mottak, der begrunnelsen for reduksjon blir begrunnet med mindre behov for plasser.
Hva vil statsråden gjøre med saken?

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Åsnes mottak for asylsøkere og flyktninger har, som du bemerker i brevet, vært i medienes søkelys den senere tiden. Kritikken i mediene har i hovedsak vært rettet mot mangelfullt renhold på mottaket samt helsemessige og hygieniske forhold der.

I forbindelse med forholdene på Åsnes mottak har Utlendingsdirektoratet vært i dialog både med driftsoperatøren og med representanter for Åsnes kommune. Senest 2. juni i år ble det avholdt et møte der driftsoperatøren, representanter fra kommunes ledelse og Utlendingsdirektoratet var til stede. Det arbeides nå med en oppfølging av dette møtet.

I brevet ditt stiller du deg undrende til at samtidig med at det er kritikkverdige forhold ved noen mottak (som Åsnes) legges andre velfungerende mottak ned (som Sel mottak).

Vi har i dag mer enn 130 statlige mottak for flyktninger og asylsøkere her i landet med i underkant av 14 000 beboere. Utlendingsdirektoratet har det overordnete ansvaret for at det til enhver tid er et best mulig samsvar mellom antall mottaksplasser og behovet for slike plasser. Det vil derfor være nødvendig med en kontinuerlig tilpasning av mottakskapasiteten etter behovet på landsbasis. Ved etablering av mottak inngår direktoratet avtaler med ulike driftsoperatører som skal drive mottakene i henhold til gjeldende styringsdokumenter for dette arbeidet.

I forbindelse med den daværende regjeringens beslutning om å motta inntil 6000 kosovoalbanske flyktninger fra Makedonia våren 1999, var det behov for en rask og stor økning i antall mottak. Sel mottak var ett av disse mottakene, og de første kosovoalbanske flyktningene som kom via "luftbrua" fra Makedonia, kom hit. Mottaket, som er en tidligere campingplass, består blant annet av campinghytter der felles dusj og toalettanlegg ligger i et eget servicebygg.

Ved oppstart i april 1999 besto mottaket av totalt 95 plasser. Dette utgjorde en relativt høy utnyttelsesgrad og stor botetthet på mottaket. Ettersom presset på mottaksplassene avtok ønsket Utlendingsdirektoratet å redusere antall beboere ved mottaket slik at beboerne kunne få noe større plass. Det viste seg imidlertid umulig å bli enig om en ny drift- og leieavtale, og driftsoperatøren valgte derfor i januar i år å si opp avtalen med Utlendingsdirektoratet. Med 6 måneders oppsigelsestid vil mottakets siste virkedag være 15. juli i år.

Som det fremkommer av det ovennevnte har vi et stort og omfattende mottaksapparat med mange aktører. Målet er at alle mottak skal drives i henhold til gjeldende føringer og regelverk. Dette innebærer et kontinuerlig arbeid både med kvalitetssikring og opplæring av driftsoperatører og mottaksansatte. Videre innebærer kravet til effektiv ressursutnyttelse en tilpassing av mottaksplasser etter behov. Dagens mottaksapparat vil derfor være gjenstand både for nyetableringer og nedleggelser også i tiden som kommer. Kommunal- og regionaldepartementet kan ikke gå inn og vurdere kvalitet, økonomi, geografisk fordeling o.l. for hvert enkelt mottak i forbindelse med den nødvendige opp- og nedbyggingen av mottaksapparatet. Jeg har tillit til at Utlendingsdirektoratet foretar de nødvendige vurderinger i dette arbeidet.