Skriftlig spørsmål fra Elsa Skarbøvik (KrF) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:371 (1999-2000)
Innlevert: 09.06.2000
Sendt: 09.06.2000
Besvart: 16.06.2000 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske

Elsa Skarbøvik (KrF)

Spørsmål

Elsa Skarbøvik (KrF): Hva kan departementet bidra med for at det kan bli en bedre samhandling mellom russ og skole, slik at russefeiringen kan bli en positiv opplevelse for alle parter?

Begrunnelse

Jeg har i den senere tid fra ulike aviser registrert svært mye negativ omtale omkring årets russefeiring. Det mest nedslående er den relativt høye hærverkfrekvensen. Ikke nok med at russen fester hardt, men det ødelegges både offentlig og privat eiendom, og den er tydeligvis til allmenn genanse.
Et annet forhold er knyttet opp mot den tiltagende kommersialiseringen som også fører negative forhold med seg. Men jeg har også registrert at noen skoler klarer å samarbeide med russen på en slik måte at russefeiringen blir positiv for alle parter, ikke minst for russen selv.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: I likhet med representanten Skarbøvik har også departementet registrert negativ omtale av årets russefeiring. Jeg kan opplyse at vi er i gang med en breiere drøfting av ulike sider ved det å være russ.

Jeg ønsker å se nærmere, ikke bare på selve russefeiringen, men også på hvordan denne skal kunne innpasses i en fornuftig utnytting av siste delen av skoleåret innen videregående opplæring. Likeledes ønsker jeg, som Skarbøvik, å se nærmere på den tiltakende kommersialiseringen av russefeiringen.

Det er i øyeblikket for tidlig å si hva som kommer ut av vårt arbeid. Jeg kan imidlertid si at vi vil gjennomføre drøftinger både med skoleeierne, lærerorganisasjonene og Elevorganisasjonen. Særlig ønsker jeg å fremholde nødvendigheten av å trekke Elevorganisasjonen aktivt med.

Som representanten Skarbøvik antyder, finnes det eksempler på russefeiring i gode former som et resultat av samhandling mellom russen og vedkommende skole. Jeg vil skaffe meg nærmere innsikt om det. Kanskje kan nettopp det å bringe skolene på en positiv måte inn i planleggingen og gjennomføringen av selve russefeiringen være en vei å gå i framtiden.