Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:373 (1999-2000)
Innlevert: 09.06.2000
Sendt: 09.06.2000
Besvart: 22.06.2000 av fiskeriminister Otto Gregussen

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Det pågår nå et arbeid med å utvikle Osan havn i Svolvær til en havn som kan tilby et fullservicetilbud til fiskeriflåten. En utbedring av innseilingen ved å sprenge bort skjæret! "Salttønna" ansees som nødvendig for å oppnå en slik utvikling. Dette er nå til behandling i Kystdirektoratet.
Vil statsråden bidra til å gi dette arbeidet prioritet?

Begrunnelse

I Svolvær arbeider nå en prosjektgruppe med utvikling av en servicebase for fiskeriflåten i Osan havn. Prosjektete har som målsetting å videreutvikle og komplettere det omfattende og gode servicetilbud som allerede finnes. I Osan finnes f.eks allerede skipsverft og bunkersanlegg. Målsettingen er å gi et fullservicetilbud for fiskeriflåten hvor bl.a kjøl/fryselager, silde- og hvitfiskmottak og diverse andre servicefunksjoner planlegges etablert. Lokale bedrifter samarbeider om prosjektering, utbygging og finansiering av disse fellesfunksjonene.
Bunkersolje til priser som kan konkurrere med andre havner, vil i denne sammenheng være et svært viktig element for en fremtidig fiskeribase. I dag bunkrer flåten i stor grad i andre havner grunnet høy pris i Osan. En utbedring av innseilingen vil medføre at oljeselskapene vil kunne få til en felles innforsyning med større båt direkte fra raffineri. Skjæret "Salttønna" i innseilingen er en begrensende faktor for dette. I tillegg forhandler de to selskapene om en samlokalisering på Statoils nåværende anlegg i Osan, noe som vil medføre mer rasjonell drift. Dette vil medføre at bunkersolje kan tilbys til priser som kan konkurrere med andre havner.
Fiskeriflåten utvikler seg mot større, mer effektive og kostbare fartøyer. Dette medfører at havnene anløpes av stadig større fartøyer (100 til 150 m). Slik innseilingen er nå til Osan, vil sannsynligvis fartøy av denne størrelsen av sikkerhetsmessige grunner ikke finne det forsvarlig å gå inn til Osan. En slik situasjon vil medføre en svekkelse av Svolvær sine muligheter for i fremtiden å være en sentral fiskerihavn på kysten.Osan havn har et stort potensiale for videreutvikling. I tillegg til eksisterende industriområde er det nye tomteområder som kan bygges ut. Havnene er isfri året rundt og ligger gunstig til mht vær og vind. Slik situasjonen er nå, er skjæret "Salttønna" både en sikkerhetsmessig begrensing og en kommersiell begrensning for viderutvikling av havnene til en fremtidig sentral fiskerihavn. For å få til en god og sikker innseiling, er det derfor nødvendig at dette skjæret sprenges bort.

Otto Gregussen (A)

Svar

Otto Gregussen: Kystverket er av kommunen og havnevesenet orientert om det arbeidet som pågår med å utvikle Osan havneavsnitt i Svolvær havn til en havn som kan gi et godt tilbud til fiskeflåten. I den sammenheng er Kystverket også orientert om ønsket om å utbedre innseilingen til havna ved å sprenge bort skjæret "Salttønna".

Kystverket har for tiden ingen tidfestet plan for oppstart av dette arbeidet. Tiltaket er heller ikke, etter det jeg har fått opplyst, blant de oppgavene fylket har prioritert innen fiskerihavnetiltak. Kystverket har imidlertid nødvendig underlagsmateriale for å kunne utarbeide en plan for bortsprengning av "Salttønna" når dette blir aktuelt. Foreliggende kart- og oppmålingsmateriale viser at det vil dreie seg om sprengning og fjerning av ca 20 000 m3 fjell for å oppnå seilingsdybde -10,5 m.

I sitt arbeid med Nasjonal Transportplan sammenstiller Kystverket oversikter over mulige tiltak i farleder. Den videre behandlingen av Nasjonal Transportplan forventes å gi en avklaring av hvilke farledstiltak som vil kunne prioriteres i planperioden.