Skriftlig spørsmål fra Grethe G. Fossum (A) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:374 (1999-2000)
Innlevert: 09.06.2000
Sendt: 09.06.2000
Besvart: 19.06.2000 av miljøvernminister Siri Bjerke

Grethe G. Fossum (A)

Spørsmål

Grethe G. Fossum (A): Fagfolk roper varsku på grunn av parasitter som spres av ulv. Det gjelder først og fremst treleddet bendelorm som angriper hjerne og lever, men også evt. rabiesproblemer.
I hvilken grad har Miljøverndepartementet vurdert denne problematikken i forhold til rovdyrpolitikken, og hvilke tiltak er satt i verk for å hindre uønsket spredning av disse sykdommene?

Siri Bjerke (A)

Svar

Siri Bjerke: Parasittene det siktes til i spørsmålet er de to bendelorm-artene Echinococcus granulosus (Eg) og Echinococcus multilocularis (Em). Ifølge faglitteratur er endeverter for Eg bl.a. hundedyr, og mellomverter er bl.a. tamme og ville drøvtyggere, hest, gris og menneske. Endeverter for Em er rev, ulv, hund, katt og noen andre rovdyr, mens mellomverter først og fremst er ulike smågnagere, men også menneske. Eg er særlig utbredt i Sør-Amerika, Midt-Østen, Sørvest-Asia, Nord-Afrika, enkelte andre afrikanske land, og i Sør-Europa langs Middelhavet. Eg var tidligere vanlig hos rein og hund/rev i Nord-Norge, men antas nesten utryddet der nå. Em finnes i Canada, Alaska, Nord-Russland og i Europa særlig i Alpe-området, men synes å ha spredt seg de seinere år til Polen, Nord-Tyskland og Danmark. Arten ble funnet på Svalbard i 1999, men er ikke påvist på det norske fastlandet.

Rovvilt som endeverter for parasitter er ikke vurdert særskilt i forbindelse med rovviltforvaltningen. Imidlertid er situasjonen den at verken virussykdommen rabies eller parasitten Em finnes i Norge og Sverige i dag. Arbeidet for å hindre spredning av sykdommer og parasitter i dyr generelt er en hovedoppgave for dyrehelsemyndighetene, som har et sett av virkemidler til rådighet for dette formålet. Jeg kan også vise til at det etter viltlovens § 47 er forbudt uten samtykke fra Direktoratet for naturforvaltning å innføre viltarter til Norge eller sette ut viltarter eller underarter som ikke fra før forekommer i distriktet.