Skriftlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til helseministeren

Dokument nr. 15:375 (1999-2000)
Innlevert: 09.06.2000
Sendt: 13.06.2000
Besvart: 22.06.2000 av helseminister Tore Tønne

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): Under budsjettbehandlingen vedtok Stortinget følgende forslag fra sosialkomiteen: "Stortinget ber Regjeringen, inntil akuttmeldingen er behandlet, om å bidra til at sykestuer som innehar akuttberedskap, kan opprettholde driften."
På hvilken måte har Regjeringen fulgt opp dette vedtaket?

Tore Tønne (A)

Svar

Tore Tønne: Sykestuene tilhører fylkeskommunens ansvarsområde etter sykeshusloven og fylkeskommunen kan selv velge om de vil tilby sykestuer. Sykestuene ivaretar funksjoner som delvis er del av spesialisthelsetjenesten og delvis av primærhelsetjenesten, og ligger derfor i gråsonen mellom forvaltningsnivåene fylkeskommune og kommune. Sykestuene mottar ikke DRG-refusjon for pasientbehandling, men finansieres i sin helhet over fylkeskommunens ramme.

Akuttmeldingen, som fremlegges om kort tid, inneholder en drøfting av organiserings- og finansieringsansvaret for sykestuene. Sykestuene er mangfoldige i forhold til organisering og hvilke pasienter som behandles. De fleste sykestuer har primærhelsetjenestefunksjoner, mens andre også utfører klare spesialisthelsetjenesteoppgaver. Dette har ført til uklarhet med hensyn til organisatoriske rammer og finansieringsansvar. Det er imidlertid ikke ønskelig at pasienter som kan få et helsemessig forsvarlig tilbud, som samtidig er samfunnsøkonomisk lønnsomt, får et dårligere tilbud på grunn av finansieringsordningene.

Departementet utreder derfor muligheten for å inkludere de sykestuer som utfører spesialisthelsetjeneste, og som er en del av fylkeskommunens ordinære tilbud av spesialisthelsetjeneste, i ISF-ordningen. Gjennomgangen har vist at sykestuene til dels utfører ulike typer av spesialisthelsetjenesteoppgaver. Registreringspraksis av diagnoser for pasientene har relativt store mangler på de ulike sykestuene, og er ikke god nok for det kodesystemet som benyttes i ISF. Det vil videre være behov for nærmere kostnadsanalyser for å beregne gjennomsnittlig ressursbruk til spesialisthelsetjenesteoppgaver i sykestuene. Departementet tar sikte på å følge opp registreringsrutinene i sykestuene i 2001, og vil komme tilbake til en eventuell innlemming i ISF for den del av sykestuene som utfører spesialisthelsetjeneste.

Sykestuenes fremtid må vurderes og sees i sammenheng med sykehjemmenes fremtidige rolle og funksjon. I forbindelse med høring av "Rapport om sykehjemmenes rolle og funksjon i fremtidens pleie- og omsorgstjenester" har svært mange høringsinstanser kommentert den økende oppgaveoverføringen fra andre- til førstelinjetjenesten. Sykehjemmene sees på som viktige i videreutvikling av det kommunale tilbudet. Ved enkelte sykestuer ivaretas oppgaver som grenser inn mot det som primærhelsetjenesten i andre kommuner ivaretar ved sykehjemmene. I enkelte kommuner er sykehjemmene i ferd med å endre seg fra permanent bosted, til et sted med tilbud om korttidsopphold for avlastning, observasjon, rehabilitering, akutt pleie, og omsorg ved livets slutt. Det legges vekt på at denne endringen skjer bl.a. som en følge av endringer i andrelinjetjenesten, med tidlig utskrivning av pasienter og behov for kortere eller lengre tids tett oppfølging etter utskrivning. For videre oppfølging av de problemstillinger som reises i rapporten vil jeg vise til St.meld. nr. 34 (1999-2000) Handlingsplan for eldreomsorgen etter 2 år.