Skriftlig spørsmål fra Elsa Skarbøvik (KrF) til arbeids- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:378 (1999-2000)
Innlevert: 13.06.2000
Sendt: 14.06.2000
Besvart: 27.06.2000 av arbeids- og administrasjonsminister Jørgen Kosmo

Elsa Skarbøvik (KrF)

Spørsmål

Elsa Skarbøvik (KrF): I medhold av Statens personalhåndbok 3. 22. 12 har en av statens arbeidstakere ad tjenestevei søkt om lønn under sykdom ut over ett år, men har fått avslag.
Hva skal til for å påvise at en sykdom, f. eks. en psykisk lidelse, har vært pådratt i tjenesten, og faller arbeidskonflikter inn under dette?

Begrunnelse

I Statens personalhåndbok 3.22.12 s. 255 heter det:
"Retten til lønn under sykdom, jf. pkt. 4.03.03 - paragraf 18 Fellesbestemmelsene, kan i utgangspunktet ikke forlenges. Eventuelle søknader skal sendes tjenestevei til Arbeids- og administrasjonsdepartementet. Arbeids- og administrasjonsdepartementet har bare gjort unntak i de tilfeller hvor det er blitt påvist eller har vært overveiende sannsynlig at sykdommen har vært pådratt i tjenesten uten at det har foreligget forhold som kommer inn under begrepet tjenesteulykker eller hvor andre særlige forhold foreligger."
Det er i denne sammenheng framlagt sykmelding fra bedriftslegen om at sykdommen skyldes forhold på arbeidsplassen og tilsvarende erklæring fra behandlende spesialist. Spesialisten sier om sin pasients prognose at dersom problemene rundt arbeidssituasjonen løses, er legen ikke i tvil om at vedkommende vil gjenvinne sitt helbred. Søknaden er likevel avslått av Arbeids- og administrasjonsdepartementet i brev til Kulturdepartementet av 23.03.2000.

Jørgen Kosmo (A)

Svar

Jørgen Kosmo: For arbeidstakere i staten, som for arbeidstakere i arbeidslivet for øvrig, er retten til lønn under sykdom begrenset til inntil 49 uker og 5 kalenderdager. For statens arbeidstakere følger dette av Hovedtariffavtalen i staten, fellesbestemmelsene § 18. Arbeids- og administrasjonsdepartementet (AAD) har administrativt åpnet for forlengelse av rett til lønn under sykdom i inntil 3 måneder. Dette har helt unntaksvis vært gjort i de tilfeller det er blitt påvist eller har vært overveiende sannsynlig at sykdommen har vært pådratt i tjenesten uten at det har foreligget forhold som kommer inn under begrepet tjenesteulykker og hvor vedkommende arbeidstaker i løpet av denne perioden kan påregnes å bli arbeidsfør.

Ved vurderingen av hvorvidt det foreligger en sykdom pådratt i tjenesten, er det her i utgangspunktet lagt de samme kriterier og krav til dokumentasjon til grunn som etter folketrygdlovens regler om yrkessykdom, jf. ftrl. § 13-4, dog slik at det kan tenkes at sykdommer som grenser opp til denne bestemmelsen vil kunne bli omfattet. Det er derfor ikke stilt krav om at trygdens vedtak i en eventuell yrkesskadesak skal foreligge, slik som etter hovedtariffavtalens § 24 om ytelser ved yrkesskade. AAD vil i slike saker nøye vurdere den dokumentasjon arbeidstaker har fremlagt samt innhente vedkommende arbeidsgivers uttalelse og vurdering i sakens anledning. AAD har en meget restriktiv praksis med å innvilge søknader om forlengelse; dette med bakgrunn i at retten til lønn under sykdom ikke kan forlenges.