Skriftlig spørsmål fra Jørn L. Stang (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:392 (1999-2000)
Innlevert: 16.06.2000
Sendt: 19.06.2000
Besvart: 27.06.2000 av justisminister Hanne Harlem

Jørn L. Stang (Uav)

Spørsmål

Jørn L. Stang (FrP): Står dagens justisminister bak den forrige regjerings initiativ om å innføre en mengde nye forelegg og bøter overfor småbåteiere, og kan hun forsvare dette som arbeidsgruppen har lagt frem som forslag på å straffeforfølge småbåtbrukere og fritidsfolk i landet?

Begrunnelse

Ifølge et arbeidsutvalg i justisdepartementet forligger det forslag til ulike typer bøter for småbåteiere når de har følgende mangler som:

- manglende registrering
- uleselige kjennemerker
- manglende båtkort
- manglende lanterneføring
- personer under 16 år med for stor båt
- båteiere som lar personer under 16 år kjøre for fort med båt
- fortøying av båt innenfor badebøyer
- kjøring fortere enn tillatt
- kjøring innenfor badebøyer eller 50 meter fra badene.

De ulike bøtene varierer fra 500 kroner opptil 2000 kroner per "forseelse".
Ifølge en saksbehandler fra justisdepartementet var det meningen at disse bøtene skulle opp i Stortinget før sommeren i år. Utgangspunktet er den avgåtte regjering som satte ned et arbeidsutvalg for å foreslå helt nye forelegg som skulle innføres til sjøs. Oslofjorden Båteierunion med 14000 medlemmer skal visstnok ikke være tatt med på høringen til departementets forslag. Satsene på de foreslåtte bøter vil blant annet graderes etter hvor mye rednings- og flyteutstyr som fins i båten.
Det vil bety at Politiet må begynne å telle eksempelvis antall redningsvester. I tillegg er det foreslått at Tollvesenet og Kystvakten også kan stå for kontrollene.

Hanne Harlem (A)

Svar

Hanne Harlem: En samlet tiltakspakke "Handlingsplan mot ulykker med fritidsbåt" ble utarbeidet av Nærings- og handelsdepartementet i 1998, og på grunnlag av denne handlingsplanen besluttet Justisdepartementet høsten samme år å nedsette en arbeidsgruppe som skulle vurdere en ordning med forenklet forelegg for visse overtredelser som blir begått i forbindelse med småbåttrafikken. Arbeidsgruppen la fram sin utredning 14. desember 1999.

Jeg er opptatt av å vurdere ulike tiltak for å redusere det altfor store antall ulykker på sjøen. Bruk av forenklet forelegg er i denne forbindelse et virkemiddel som kan ha positive virkninger, blant annet ved at det gir rask reaksjon på regelbrudd.

Nevnte arbeidsgruppes forslag er nå til vurdering i departementet. Jeg vil komme tilbake til utformingen av de konkrete tiltak i forbindelse med en Odelstingsproposisjon til høsten.