Skriftlig spørsmål fra Erna Solberg (H) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:393 (1999-2000)
Innlevert: 19.06.2000
Sendt: 20.06.2000
Besvart: 23.06.2000 av kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad

Erna Solberg (H)

Spørsmål

Erna Solberg (H): UDI planlegger å opprette et nytt nasjonalt transittmottak for flyktninger på Trandum. Med denne begrunnelsen avsluttes driften av Trandum mottak 1/10 -2000. Ved nedleggelse av mottaket vil de over 350 asylsøkerne som bor der måtte flyttes til andre mottak, samtidig brytes et miljø med høy kompetanse på mottaksarbeid opp.
Når det nå ser ut til at transittmottaket vil bli vesentlig forsinket, vil statsråden sikre at det inngås en løpende driftsavtale som sikrer videre drift inntil bygestart for transittmottaket?

Begrunnelse

Trandum mottak drives i dag av Flyktningebistand AS. Mottaket har knyttet til seg et godt kompetansemiljø og er bl.a. det eneste mottaket som driver eget psykiatrisk dagsenter. Mottaket driver etter prinsipp om at asylsøkerne i størst mulig grad skal selv ta ansvar for sin hverdag bl.a. gjennom å etablere selvhusholdning. I tillegg til å være et godt mottak som driver i tråd med prinsipper statsråden tidligere har ytret som viktige i flyktningearbeidet, er det og dokumentert at Flyktningenbistand AS driver med de laveste kostnadene.
Driften av Trandum mottak opphører 1/10 - 2000. Kompetansmiljøet splittes opp, asylsøkerne som bebor mottaket må fordeles på andre mottak med de problemer det skaper ikke minst for de mange barn som bor i mottaket.
Når det nå viser seg at det vil ta langt lengre tid enn opprinnelig antatt å starte opp arbeidet med transittmottaket på Trandum, virker det som dårlig ressursutnyttelse og skaper unødvendige menneskelige problemer å stoppe driften av Trandum mottak før det strengt tatt er nødvendig.
Samtidig er det kapasitetsproblemer ved andre mottak, det vil være vanskelig å flytte hele grupper med stor samhørighet i fellesskap til nye mottak. Oppsplitting og usikkerhet skaper ekstrabelastninger.
UDI har nå undertegnet videre driftsavtale med Røde Kors for de eksisterende transittmottakene til 1.1 2002, det er disse mottakene Trandum skal erstatte. Det synes som om UDIs opprinnelige tidshorisont er forskjøvet - det naturlige ville da være at også tidshorisonten for Trandum som mottak forskyves.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Avtalen mellom Utlendingsdirektoratet og Flyktningbistand as om drift av Trandum mottak for asylsøkere er sagt opp og utløper 30. september i år. Bakgrunnen for oppsigelsen er som kjent at det skal opprettes et landsdekkende transittmottak på stedet.

Fremdriftsplanene i forhold til det nye transittmottaket er ikke endret, og byggearbeidet skal etter planen starte opp så raskt som mulig høsten 2000. Utlendingsdirektoratets forlengelse av nåværende transittavtale med Norges Røde Kors frem til 1. januar 2002, er primært basert på andre hensyn enn fremdriftsplanen for transittmottaket på Trandum.

Generelt sett vil jeg si at bevilgningen til statlige mottak er basert på at Utlendingsdirektoratet løpende skal tilpasse mottakskapasiteten til behovet, og målet er at 90 prosent av kapasiteten skal utnyttes til en hver tid. Ved avvikling av mottak vil Utlendingsdirektoratet legge vekt på blant annet geografisk fordeling av mottaksplassene, økonomiske forhold, kvaliteten på tilbudet i mottakene og samarbeidet mellom kommunen og driftsoperatør.

Dagens mottakssystem med etablering og avvikling av mottak etter som behovene for mottaksplasser endrer seg, stiller store krav både til kommuner, driftsoperatører og til Utlendingsdirektoratet. Avvikling av mottak innebærer at mottakspersonalet må se seg om etter annet arbeid og at fagmiljøet kan miste verdifull kompetanse. Avvikling av mottak innebærer også at beboere som ikke blir bosatt innen tidspunktet for nedleggelse eller av andre grunner forlater mottaket, vil måtte flytte til et annet mottak. Dette er utfordringer som det kan være vanskelig å finne gode løsninger på, men som jeg mener vi må akseptere gitt at mottaksapparatet skal tilpasses de føringer som er gitt blant annet i statsbudsjettet for inneværende år.

Utlendingsdirektoratet har orientert Flyktningbistand as om arbeidet som er i gang med hensyn til flytting av beboere fra mottaket. Det planlegges nå hvordan dette kan gjøres på en best mulig måte, og det legges spesielt vekt på å finne gode løsninger for barnefamiliene. Avvikling av mottak har betydning for kommunen mottaket ligger i, og det er allerede tatt hensyn til beslutningen om avvikling av Trandum mottak i kommunens skoleplaner.

Flyktningbistand as har hatt som intensjon å drive mottak med relativt lav bemanning og høy grad av beboermedvirkning. Når det vises til at Trandum mottak drives etter prinsippet om at asylsøkere i størst mulig grad skal ta ansvar for egen hverdag, blant annet gjennom å etablere selvhusholdninger, er dette i tråd med hva som gjelder for de fleste mottak. Beboernes mulighet til å lage sin egen mat er også ett av flere forhold som vurderes i forbindelse med etablering av nye mottak.

Trandum mottak skiller seg ikke ut fra andre mottak når det gjelder omfang av beboermedvirkning. Mottaket har imidlertid drevet med så lav bemanning at dette ved flere anledninger er blitt påpekt av Utlendingsdirektoratet. Denne kritikken har driftsoperatøren tatt til etterretning. Bemanningen er øket og personellsituasjonen er forbedret. Ullensaker kommune er imidlertid fortsatt av den oppfatning at personalet er for lite tilgjengelig for beboerne.

Trandum mottak med totalt 400 plasser er det største mottaket som er i drift i dag. I de økonomiske rammene for drift og leie av mottak (forhandlingsfullmakten) ligger det en antakelse om at det er noe rimeligere å drive store mottak enn små. Statens utgifter til drift av Trandum mottak er ikke lavere enn det kan forventes av et mottak på denne størrelsen. Den prosentvise utnyttelsesgraden av forhandlingsfullmakten for Trandum ligger også på et nivå som er sammenlignbart med driftsavtaler for andre mottak.

Det er Utlendingsdirektoratet som har det overordnete ansvaret for etablering og avvikling av mottak. Jeg er orientert om at Utlendingsdirektoratet i brev til Flyktningbistand as har gitt uttrykk for at det ikke er ønskelig å omgjøre beslutningen med hensyn til avvikling av driften på Trandum mottak. Jeg har tillit til at Utlendingsdirektoratet som ansvarlig etat for mottaksapparatet vurderer de relevante forhold i dette arbeidet, og at de håndterer dette på en best mulig måte.