Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:395 (1999-2000)
Innlevert: 20.06.2000
Sendt: 20.06.2000
Besvart: 26.06.2000 av kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Vil Regjeringa kunne gjennomføre tiltak som går ut på å vedta bosetting av asylsøkere i en kommune, der kommunen har motsatt seg bosettingen eller motsatt seg å ta i mot det antall asylsøkere UDI har behov for å få bosatt, uten at saken er behandlet i Stortinget?

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Nesten alle som søker asyl i Norge bor i ett av de statlige mottakene mens søknaden er til behandling. Asylsøkere som kan forsørge seg selv, har anledning til å bo utenfor mottak. Kommunene er ikke forpliktet til å gi økonomisk sosialhjelp til asylsøkere som på egen hånd bosetter seg utenfor mottak.

I enkelte tilfeller blir asylsøkere bosatt før det er fattet vedtak i saken. Det gjelder personer som av medisinske eller sosiale grunner ikke kan bo i de ordinære mottakene, og det gjelder enslige mindreårige asylsøkere. Bosetting av disse personene skjer på vanlig måte etter avtale mellom Utlendingsdirektoratet og den enkelte kommune. Kommunen mottar et eget tilskudd for direktebosetting i stedet for integreringstilskudd.

Jeg tolker ditt spørsmål slik at det med asylsøkere også menes personer som har fått vedtak om opphold i Norge og skal bosettes i en kommune.

Personer med lovlig opphold i Norge kan bosette seg i den kommunen de ønsker. En kommune kan derfor ikke avvise personer med vedtak opphold når de ønsker å bosette seg uten bistand fra UDI eller kommunen. En kommune kan heller ikke motsette seg at det kommer personer som har fått innvilget familiegjenforening med flyktning som bor i kommunen. Når det gjelder bosetting fra mottak og bosetting av overføringsflyktninger, så bestemmer kommunene selv hvor mange flyktninger de vil bosette, og når de vil bosette dem.

Våre naboland har andre regler som styrer bosettingen av flyktninger. I Sverige kan asylsøkere bosette seg der de ønsker, forutsatt at de finner seg en bolig, uten at kommunen kan motsette seg det. I Danmark bor asylsøkerne i mottak fram til evt. vedtak om opphold, men dersom kommunene ikke selv tilbyr plass til alle som skal bosettes, kan staten bestemme at en kommune skal bosette det tildelte antall flyktninger. Statskonsult har foreslått at en slik ordning innføres i Norge også.

Regjeringen er i løpende dialog med Kommunenes Sentralforbund når det gjelder bosettingsarbeidet, og det er en målsetting at dette arbeidet fortsatt skal være basert på frivillighet fra kommunenes side. Men slik situasjonen er i dag, med mangel på kommuneplasser og mange som må vente svært lenge i mottak før de blir bosatt, vil jeg ikke utelukke tiltak som i sterkere grad vil forplikte kommunene til bosetting av flyktninger. Jeg legger imidlertid til grunn at tiltak som får konsekvenser for kommunene vil bli behandlet i Stortinget.