Skriftlig spørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:405 (1999-2000)
Innlevert: 26.06.2000
Sendt: 27.06.2000
Besvart: 03.07.2000 av fiskeriminister Otto Gregussen

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): Det er behov for å gjenoppta dialogen med losene, som fikk endret sine lønnsbetingelser uten forutgående forhandlinger.
Hva vil statsråden gjøre for å ivareta hensynet til miljø og sikkerhet i den aktuelle situasjon, og hva vil statsråden gjøre for å få gjenopprettet tillitsforholdet mellom myndigheter og de norske losene ?

Begrunnelse

Konflikten mellom staten og losene gjør at losene ikke lenger ønsker å arbeide overtid og flere loser er også sykemeldt. Kystverkets måte å løse dette på har vært å gi losoldermennene beskjed om å gi dispensasjoner fra losplikten. I en fax til losoldermennene heter det at dispensasjoner gis i den grad det er forsvarlig og at ved tildeling av los skal fartøyer med farlig last prioriteres. I løpet av den siste uke har det vært gitt en serie dispensasjoner i blant annet Oslofjord til skip med farlig last. Utover dette har det daglig blitt gitt dispensasjoner til andre skip: cruiseskip, containerskip og bulkbåter i et omfang som er bekymringsfullt i forhold til den generelle sikkerhet til sjøs i norske farvann. I løpet av det siste døgnet er to skip grunnstøtt. Begge skipene hadde dispensasjon fra losplikten. Heldigvis har det fortsatt ikke oppstått situasjoner som har medført forurensning av miljøet, men det er grunn til bekymring, dersom den aktuelle konflikt mellom losene og staten skulle medføre en langvarig situasjon med reduksjon av sikkerheten til sjøs.

Otto Gregussen (A)

Svar

Otto Gregussen: Som ansvarlig minister for sjøtrafikksikkerheten i norsk farvann, er jeg opptatt av at alle systemer og tjenester som skal bidra til dette fungerer på en tilfredstillende måte. Lostjenesten er et av flere virkemidler i denne sammenheng.

Etter at det i flere uker var vanskelig å få tilgang på loser, har situasjonen nå normalisert seg. Under denne perioden bad Fiskeridepartementet Kystverket om å foreta en prioritering av lostjenesten, slik at hensynet til miljø og sikkerhet ble ivaretatt på best mulig måte. Dispensasjoner skulle kun gis i de tilfeller det var sikkerhetsmessig forsvarlig, og dette ble fulgt opp av Kystverket. Kystverket har opplyst om at de største skipene, cruise- og tanktrafikken normalt ikke fikk dispensasjon, bortsett fra ved et par tilfelle der navigatørene ble funnet særdeles godt kvalifiserte. De respektive losoldermenn har løpende vurdert situasjonen og kun gitt dispensasjoner i de tilfeller sikkerheten ble ivaretatt.

Det har vært to grunnstøtinger i perioden. Dette gjaldt imidlertid fartøyer som i en normalsituasjon omfattes av generelle fritaks- eller dispensasjonsordninger. Grunnstøtingene kan derfor ikke sies å ha sammenheng med at det ble gitt flere dispensasjoner enn vanlig pga. situasjonen i lostjenesten.

For å opprettholde en høy kvalitet innen lostjenesten er en dialog med losene viktig. Fiskeridepartementet har og vil fortsatt ha en konstruktiv dialog med losene og deres organisasjoner.