Skriftlig spørsmål fra Petter Løvik (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:412 (1999-2000)
Innlevert: 27.06.2000
Sendt: 28.06.2000
Besvart: 07.07.2000 av samferdselsminister Terje Moe Gustavsen

Petter Løvik (H)

Spørsmål

Petter Løvik (H): Vil statsråden ta omsyn til at ein del fylke har mange utrygge og rasutsette vegar ved fordelinga av vegmidlar i åra framover?

Begrunnelse

Dei tidlegare øyremerkte midlane til rassikring skal no innlemmast i dei ordinære rammene for vegbygging. Ifølgje ei NTB-melding 26. juni 2000 skal statsråden ha uttalt på Sunndalsøra at "det er ingen rasutsatte fylker som for ettertida kan føle seg trygge på at de vil bli spesielt tilgodesett på grunn av mange rasutsatte veistrekninger".
Dette har skapt ein del uro i desse fylka, og det samsvarer dårleg med det som statsråden uttalte i Stortinget for knapt to veker sidan (15. juni): "Jeg vil understreke at rassikring, uavhengig av om dette fortsatt er en egen post eller ikke, må stå i minst like sterk fokus som før".
Eg vil difor be statsråden presisere at behovet for rassikring skal vere med som eit av momenta det vil bli lagt vekt på ved tildeling av vegmidlar.

Terje Moe Gustavsen (A)

Svar

Terje Moe Gustavsen: Høsten 1999 la Samferdselsdepartementet fram Handlingsplan for rassikring av veger. Handlingsplanen vil gi grunnlag for arbeidet med statsbudsjettet de kommende årene og for Nasjonal transportplan 2002-2011.

Finansiering av rassikringsprosjekter har hovedsakelig blitt fremmet på post 30. Fra 1998 har en fått en tilleggsfinansiering via post 31. Denne posten med en årlig tildeling på ca. 100 mill. kr har ikke vært ment å være den vesentligste finansieringskilden for rassikringstiltak.

Ved behandlingen av St.prp. nr. 60 (1999-2000) vedtok Stortinget at post 31 Tilskudd til rassikring skulle inngå i post 30 Riksveginvesteringer fra og med budsjettåret 2001. En innlemming av post 31 i post 30, vil gi et bedre grunnlag for å gjennomføre større rasssikringsprosjekter innenfor post 30. En årlig fordeling på 100 mill. kr på post 31 fordelt på 6-8 fylker, ville gi en fylkesvis fordeling som ikke gir grunnlag for å gjennomføre større rassikringsprosjekter innenfor denne posten alene.

Regjeringen vil legge fram St.meld. om Nasjonal transportplan 2002-2011 i september. Prioritering av midler til rassikring vil bli behandlet i NTP-meldingen, og ved behandling av de fylkesvise handlingsprogrammene etter at Stortinget har fastlagt rammene for perioden.