Skriftlig spørsmål fra Valgerd Svarstad Haugland (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:414 (1999-2000)
Innlevert: 29.06.2000
Sendt: 30.06.2000
Besvart: 10.07.2000 av samferdselsminister Terje Moe Gustavsen

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Spørsmål

Valgerd Svarstad Haugland (KrF): Ifølge NTB-melding 26.06.00 vil samferdselsministeren setta strek over øyremerka midlar til rassikring. Dette skjer samstundes som det er mange store vegprosjekt på gang også i dei fylka som har store utfordringar med rassikring.
Kvifor vil samferdselsministeren svekka rassikringsarbeidet, og korleis vil samferdselsministeren eventuelt på annan måte sørgja for at rassikring blir prioritert i dei områda der dette er naudsynleg?

Terje Moe Gustavsen (A)

Svar

Terje Moe Gustavsen: Høsten 1999 la Samferdselsdepartementet fram Handlingsplan for rassikring av veger. Handlingsplanen vil gi grunnlag for arbeidet med statsbudsjettet de kommende årene og for Nasjonal transportplan 2002-2011.

Finansiering av rassikringsprosjekter har hovedsakelig blitt fremmet på post 30. Fra 1998 har en fått en finansiering over en særskilt post, post 31.

Ved behandlingen av St.prp. nr. 60 (1999-2000) vedtok Stortinget at post 31 Tilskudd til rassikring skulle inngå i post 30 Riksveginvesteringer fra og med budsjettåret 2001. En innlemming av post 31 i post 30, vil gi et bedre grunnlag for å gjennomføre større rassikringsprosjekter innenfor post 30 og innebærer ikke noen nedprioritering av rassikringsinnsatsen. En årlig fordeling på 100 mill. kr på post 31 fordelt på 6-8 fylker, ville gi en fylkesvis fordeling som ikke gir grunnlag for å gjennomføre større rassikringsprosjekter innenfor denne posten alene.

Regjeringen vil legge fram St.meld. om Nasjonal transportplan 2002-2011 i september. Prioritering av midler til rassikring vil bli behandlet i NTP-meldingen, og ved behandling av de fylkesvise handlingsprogrammene etter at Stortinget har fastlagt rammene for perioden.