Skriftlig spørsmål fra Jørn L. Stang (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:416 (1999-2000)
Innlevert: 30.06.2000
Sendt: 30.06.2000
Besvart: 10.07.2000 av samferdselsminister Terje Moe Gustavsen

Jørn L. Stang (Uav)

Spørsmål

Jørn L. Stang (FrP): Hvis samferdselsministeren mener at transportkorridoren Oslo-Gøteborg er både et norsk og europeisk anliggende og at denne stamvegen skal ha høy prioritet, vil ministeren da være like klar i sin tale som den svenske næringsministeren er om at E6 skal stå ferdig som fire felts motorveg i 2007?

Begrunnelse

Den 4. februar 2000 var nærmere 400 politikere, tjenestemenn, trafikkeksperter og representanter for næringslivet samlet i et "Trafikksymposium" i Strømstad. Den svenske næringsminister Bjørn Rosengren var klar i sin tale om at han skal gjøre alt som står i hans makt for at E6 skal være klar som firefelts motorveg innen 2007 i Sverige.
Flaskehalsen for Norges del er kun 6,2 mil gjennom Østfold fylke. Trafikkøkningen er eksplosiv og det er stadig køer på E6, og det før selve turistsesongen er i gang for fullt. Denne korridoren er også meget viktig for tungtransport til utlandet, spesielt av norskproduserte varer. Infrastrukturen landene imellom er viktig for velferden og tilveksten, og dette er svært avhengig av blant annet gode og tilstrekkelige kommunikasjoner.
Møtet i Strømstad var et forsøk på å forsterke synet på hvordan man går videre med å utbedre mangler og hvor viktig det er å forbedre forbindelsen fra Oslo til Gøteborg.

Terje Moe Gustavsen (A)

Svar

Terje Moe Gustavsen: Stamvegene Ev 6 og Ev 18 og jernbanen gjennom Østfold utgjør hovedårer i transportsystemet til og fra utlandet og i et nasjonalt og regionalt perspektiv. I stortingsproposisjonen om fase 1 av Østfoldpakka ble det derfor lagt frem et forslag om å kunne starte innkreving av bompenger i Østfold som del av Østfoldpakka, for å delfinansiere stamvegene Ev 6 og Ev 18 gjennom Østfold. Proposisjonen ble behandlet i Stortinget 24. februar 2000, jf. St.prp. nr. 26 (1999-2000) og Innst. S. nr. 111 (1999-2000).

Det foreligger foreløpig ikke et endelig finansieringsopplegg for utbyggingen. Jeg vil komme tilbake til nivået på den statlige investeringsrammen for Ev 6 og Ev 18 i Østfold for perioden 2002-2011 samt til prioriteringen av jernbaneutbyggingen i Moss i Nasjonal transportplan (NTP) 2002-2011, som vil bli lagt frem høsten 2000. Endelig valg av enkeltprosjekter og bevilgninger til disse vil bli foretatt i de årlige budsjettproposisjoner. Jeg kan derfor ikke nå angi konkret når utbyggingen av Ev 6 i Østfold vil kunne være ferdig.