Skriftlig spørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:423 (1999-2000)
Innlevert: 01.09.2000
Sendt: 01.09.2000
Besvart: 08.09.2000 av miljøvernminister Siri Bjerke

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): I Budsjett-innst. S. nr. 9 (1998-1999) understreket Energi- og miljøkomiteen viktigheten av økt satsing på elektroniske sjøkart "slik at hele den norske kysten dekkes av moderne sjøkart senest i 2006". Ifølge dir. Frode Klepsvik i sjøkartverket vil oppfyllelse av dette målet kreve bevilgninger på 400 mill. kr. ut over dagens budsjett (NRK Nordland 10. august 2000).
Står statsråden fast på målet om at hele kysten skal dekkes med moderne sjøkart innen år 2006 og hva er status for arbeidet ?

Begrunnelse

Kart utgjør en viktig del av nasjonens infrastruktur. Moderne sjøkart vil både kunne øke sikkerheten til sjøs og gi effektivitetsmessige gevinster. Stortingets energi- og miljøkomite har, både i Budsjett-innst. S. nr. 9 (1998-1999) og i Budsjett-innst. S. nr. 9 (1999-2000), slått fast målet om at hele kysten skal dekkes av moderne elektroniske sjøkart innen år 2006. Det norske Veritas har estimert at antall grunnstøtinger langs norskekysten kan reduseres med inntil 40 % ved bruk av elektroniske sjøkart med en tilfredsstillende standard. Dette tilsvarer årlige besparelser i hundremillioners klassen. Statens kartverk har videre pekt på at nye kart vil redusere faren for miljøkatastrofer, tap av menneskeliv og verdier. I tillegg kommer gevinster som økt konkurranseevne gjennom økt regularitet, optimalisert fart og dermed redusert bunkersforbruk, og lavere forsikringspremier. Nye sjøkart vil ha mange gevinster, men samtidig er det klart at investeringskostnadene vil ligge på ca. 400 mill. kr. Det er derfor avgjørende at departementet legger frem en plan for hvordan målet om nye kart innen år 2006 kan realiseres.

Siri Bjerke (A)

Svar

Siri Bjerke: Statens kartverk har også inneværende år intensivert arbeidet med å etablere elektroniske sjøkart etter offisiell internasjonal standard for norskekysten. Målet for i år er først og fremst å ferdigstille elektroniske kart for de områdene der vi kan bygge på et tilfredsstillende kartgrunnlag fra før. Dette gjelder områder i Oslofjorden, Agder, Rogaland, Sogn, på Møre, i Trøndelag og Troms, tilsvarende 49 kartblad. For den resterende delen av kysten, som mangler moderne kartlegging, er planen for i år å dekke områder i Agder og Trøndelag. Dette vil tilsvare 3 kartblad i tillegg.

Den nåværende framdriften er ikke tilstrekkelig til å nå målet om full dekning innen 2006 (tilsvarende 142 kartblad etter ny inndeling). Jeg vil komme tilbake til dette i budsjettproposisjonen for 2001.