Skriftlig spørsmål fra Bjørn Hernæs (H) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:424 (1999-2000)
Innlevert: 01.09.2000
Sendt: 01.09.2000
Besvart: 08.09.2000 av kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad

Bjørn Hernæs (H)

Spørsmål

Bjørn Hernæs (H): I en situasjon hvor fylkeskommunenes fremtid er under diskusjon forbereder Hedmark Fylkeskommune en overgang til "parlamentarisme". Hedmark har tidligere eksperimentert med en såkalt "frifylkemodell", noe som skapte store kostnader, stort byråkrati og lite resultater.
Syns statsråden det er fornuftig bruk av ressurser, utredningskapasitet og penger å forberede en ytterligere utvidelse av en ordning som svært mange mener synger på siste verset og vil statsråden i motsatt fall råde Hedmark Fylkeskommune om å legge prestisjeprosjektet til side?

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Fylkeskommunens fremtid er under diskusjon, og utfallet av denne er på dette tidspunkt uviss. Som kjent drøfter det såkalte Oppgavefordelingsutvalget i NOU 2000:22 ulike alternative modeller for fremtidig organisering av det regionale nivået i Norge. Utredningen er for tiden på høring med frist 1. november i år. Jeg tar sikte på å fremlegge en melding for Stortinget i kommende vårsesjon på bakgrunn av Oppgavefordelingsutvalgets utredning.

Kommuneloven knesetter prinsippet om organisasjonsfrihet for den enkelte kommune og fylkeskommune. Parlamentarisk styreform er et alternativ til den tradisjonelle formannskapsmodellen for alle kommuner og fylkeskommuner. Hittil er modellen innført i Nordland fylkeskommune, samt Oslo- og Bergen kommuner. Som kommunal- og regionalminister vil jeg ikke råde fylkeskommunene til å velge den ene eller den annen organisasjonsmodell. Jeg vil heller ikke gripe inn i pågående debatter om valg av intern styreform i den enkelte fylkeskommune eller kommune.