Skriftlig spørsmål fra Rigmor Kofoed-Larsen (KrF) til helseministeren

Dokument nr. 15:426 (1999-2000)
Innlevert: 01.09.2000
Sendt: 01.09.2000
Besvart: 08.09.2000 av helseminister Tore Tønne

Rigmor Kofoed-Larsen (KrF)

Spørsmål

Rigmor Kofoed-Larsen (KrF): Departementet har bedt Rikstrygdeverket stoppe utbetalingen av penger til Otta telemedisinske institutt og oppfordret Fylkeslegen i Oppland til å trekke tilbake godkjennelsen av instituttet.
Vil statsråden se på denne saken på nytt, som en hastesak, da dette er et prosjekt departementet selv har bevilget penger til, og som er et ledd i et banebrytende arbeid innen telemedisin i Norge?

Begrunnelse

Rådgiveren i Sosial- og helsedepartementet som har anbefalt at godkjenningen må underkjennes sier at det er helt klart at det må ansettes en spesialist på Otta, som har det overordnede ansvar for instituttet for å tilfredsstille kravene.
Men bakgrunnen for prosjekt telemedisinsk senter på Otta var - og er jo nettopp at pasienter kan ta røntgenbilder på senteret, og at bildene blir sendt via telenettet til spesialister ved sykehuset på Lillehammer, der bildene blir vurdert og evt. diagnose stilt.
Dette er en god og enkel ordning for pasienter, i tillegg sparer også både pasient og stat tid og penger.
Sosial- og helsedepartementet bidro med nesten to millioner kroner til dette instituttet, og har oppfordret til praktisering av telemedisin.
Fylkeslegen i Oppland sier da også at de ikke ser noen faglige betenkeligheter med driften, og mener instituttet er godkjent på riktig grunnlag.

Tore Tønne (A)

Svar

Tore Tønne: Jeg forutsetter at stortingsrepresentant Kofoed-Larsen med Otta telemedisinske institutt mener Otta røntgenlaboratorium.

Etter dagens regelverk er det ikke mulig å godkjenne Otta røntgenlaboratorium som et røntgeninstitutt. Radiografen på Otta er ansatt av Sel kommune. Leger i Sel kommune og andre kommuner i Nord-Gudbrandsdal henviser pasienter til radiografen. Bildene overføres til Oppland Sentralsykehus, avdeling Lillehammer (OSSL) hvor en radiolog vurderer bildene, diagnostiserer og gir tilbakemelding til rekvirerende lege. Det følger av forskrift om medisinsk laboratorium og røntgeninstitutt at frittstående institutt skal ha ansatt lege som er spesialist innen det relevante røntgenfag. På Otta er det ikke ansatt lege med spesialistkompetanse i radiologi. Sosial- og helsedepartementet har på denne bakgrunn bedt Statens helsetilsyn sørge for å oppheve fylkeslegens vedtak om godkjenning av instituttet. Det følger av dette at radiografen på Otta ikke har krav på refusjon fra folketrygden. En radiograf kan heller ikke avkreve pasientene egenandel.

Denne saken viser behovet for å finne gode løsninger for bruk av teknologi innenfor dagens regelverk og takstordninger. Jeg er innstilt på å arbeide med endringer av regelverk og takster, slik at de ikke er til hinder for en ønsket teknologisk utvikling. Dette vil imidlertid ta noe tid. I mellomtiden er det slik at dagens ansvarsfordeling mellom kommune, fylke og folketrygd ikke åpner opp for den refusjonsordning Otta røntgenlaboratorium legger opp til. Etter folketrygdloven § 25-13 kan departementet samtykke i at det gjøres avvik fra folketrygdloven i forbindelse med visse typer forsøksvirksomhet. Jeg er positiv til utprøving av organisatoriske løsninger som gir gevinst både for pasienter og samfunnsøkonomi og vil derfor åpne opp for at det gjøres avvik fra folketrygdloven i forbindelse med virksomheten ved Otta røntgenlaboratorium. En slik søknad må fremmes av Oppland fylkeskommune og Sosial- og helsedepartementet er innstilt på å imøtekomme søknaden.