Skriftlig spørsmål fra May-Helen Molvær Grimstad (KrF) til barne- og familieministeren

Dokument nr. 15:427 (1999-2000)
Innlevert: 01.09.2000
Sendt: 01.09.2000
Besvart: 08.09.2000 av barne- og familieminister Karita Bekkemellem

May-Helen Molvær Grimstad (KrF)

Spørsmål

May-Helen Molvær Grimstad (KrF): Flere hundre tusen norske barn lever sammen med foreldre med rusproblemer, men det finnes nesten ikke egne behandlingstilbud til disse.
Hva vil Regjeringen gjøre for at desse barna skal få en god og trygg oppvekst?

Begrunnelse

I familier hvor det er rusproblem blir det ofte skjult for omverden, og barna holder tett på "familiehemmligheten". Mange barn får en vanskelig og traumatisk oppvekst. Adferdsproblem kan komme fram som følge av rusproblem i heimen. Å få større åpenhet om rusproblem er ei utfordring både for lærere, barnevernet, ansatte innen barne- og ungdomspsykiatrien og andre som møter barn. Det er viktig at barn som har opplevd å være i en familie med rusproblem får tilbud om terapi, for å bearbeide opplevelsene. I dag er det nesten ikke behandlingstilbud til disse barna.

Karita Bekkemellem (A)

Svar

Karita Bekkemellem: Stortingsrepresentant May-Helen Molvær Grimstad reiser et viktig spørsmål. Regjeringen er opptatt av problemstillinger knyttet til rusmiddelmisbruk, og arbeider for et bedre tilbud til barn av rusmiddelmisbrukende foreldre.

Innsats rettet mot barn av rusmiddelmisbrukere

Et tilrettelagt tilbud i rusmiddelmisbrukerens hjemkommune med langsiktige og helhetlige løsninger, innebærer også tilbud til barn og andre pårørende. Regjeringen ser det som viktig at tiltak for barn av rusmiddelmisbrukere er en integrert del av den ordinære barneverntjenesten og andre offentlige tjenester, som f. eks. skolehelsetjenesten og barne- og ungdomspsykiatrien. Det forutsettes også et utstrakt samarbeid mellom sosialtjenesten i kommunen, som har et helhetlig ansvar for rusmiddelmisbrukere, og andre aktuelle tjenester. Sosial- og helsedepartementet satser gjennom handlingplanen "Kunnskap og brubygging" på å styrke kompetansen i sosialtjenesten, deriblant når det gjelder temaområder knyttet til rusmiddelmisbruk.

Sosial- og helsedepartementet har for øvrig også initiert noen særskilte tiltak rettet mot barn av rusmiddelmisbrukere. Det regionale kompetansesenteret for rusmiddelspørsmål, Borgestadklinikken, Kompetansesenter Sør, har som spesialområde gravide og misbrukere med barn opp til skolealder. Rogaland A-senter, Kompetansesenter Vest-Norge, har som tilsvarende område misbrukere med barn i skolealder. Spesialkompetansen er tilgjengelig for sosial- og helsetjenestene over hele landet. Statens klinikk for narkomane, Hov i Land, har spesialisert seg på foreldre og barn. Målet er å bedre foreldrenes funksjonsevne for egen del og som omsorgspersoner, gjennom å tilby egne opplegg for barna, og det legges vekt på langsiktig planlegging og ettervern. Klinikken har tilknyttet spesialbarnehage for de yngste. Barn i skolealder (som det er stadig flere av) integreres i grunnskolen på Hov.

Primærhelsetjenesten er en viktig arena som bl.a. når de aller fleste gravide og småbarnsforeldre. I perioden 1995 - 1997 ble det tildelt midler til en rekke tiltak og prosjekter rettet mot gravide rusmiddelbrukere og rusmiddelmisbrukere med små barn. Formålet med satsingen var å forebygge misbruk av rusmidler som kan skade den gravide kvinnen og fosteret, forebygge misbruk av rusmidler som fører til skadelige oppvekstvilkår for barn, og forebygge at barn med foreldre som misbruker rusmidler får psykiske og sosiale problemer. Som ledd i Sosial- og helsedepartementets handlingsplan "Gravide rusmiddelmisbrukere" er det blitt utviklet en metodebok for helsestasjonenes forebyggende rusmiddelarbeid. Boken er sendt alle landets helsestasjoner. Prosjekterfaringene fra handlingsplanen er oppsummert i boken "Graviditet, barn og rusmidler", som er sendt kommunene.

Barne- og ungdomspsykiatrien arbeider også med problematikken barn av rusmiddelmisbrukere. Det kan her nevnes at Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk i Asker og Bærum arbeider med metodeutvikling i forhold til barn i rusfamilier, og har ledet grupper for barn av rusavhengige i flere år.

Barne- og familiedepartementet har bevilget midler til PAG-stiftelsen (det tidligere Wandasenteret i Drammen), som arbeider for å hjelpe barn av rusmiddelmisbrukende foreldre. PAG-stiftelsens målsetting er bl.a. å bistå lokale krefter med råd og veiledning rundt utvikling av lokale prosjekter for å hjelpe barn av rusmiddelmisbrukende foreldre. Stiftelsen gir også bidrag til opplysningsvirksomhet i bl.a. skolene.

Arbeidet rundt barn av rusmiddelmisbrukende foreldre er alt i alt et viktig tema i hjelpeapparatet. Hjelpeapparatet står likevel foran utfordringer knyttet bl.a til å avdekke rusmiddelmisbruk. Vi vet bl.a. at barn av rusmiddelmisbrukere ofte skjuler foreldrenes misbruk. Kanskje fordi barna vet hvordan de har det, men ikke hvordan det blir hvis de røper "familiehemmeligheten". For å avdekke rusmiddelmisbruk mener jeg det er viktig med kompetansespredning og kompetanseoppbygging på området, noe jeg ønsker å benytte anledningen til å si noe mer om. Jeg ønsker også å si mer om behandlingstiltak rettet mot ungdom med rusproblemer.

Kompetansespredning og kompetanseoppbygging

De syv regionale kompetansesentrene som arbeider med rusmiddelspørsmål, skal bidra til kompetanseheving for personell som jobber med misbruksproblemer og forebygging. Arbeidet med koordinert innsats både lokalt og regionalt på rusmiddelfeltet vektlegges spesielt. Sentrene har ulik spisskompetanse på området og har som oppgave å bistå hjelpeapparatet. Det tilbys etterutdanning i rusmiddelproblematikk for helse- og sosialpersonell i kommunene, metodeutvikling i forhold til spesialtjenestene og evaluering av behandlingstiltak, samt veiledning av skoleverket i rusmiddelundervisning og andre holdningsskapende tiltak. At kommunene benytter seg av dette tilbudet, blir derfor sentralt for kompetansespredning og kompetanseoppbygging, bl.a. for å avdekke rusmiddelmisbruk. Sentrene vil fra 2001 bli tilført økte ressurser for å ivareta oppgavene.

Innsats rettet mot ungdom med rusproblemer

Barne- og familiedepartementet har i samarbeid med Sosial- og helsedepartementet satt fokus på atferdsvanskelige barn og ungdom, og har bevilget midler til utvikling og forskning rundt bl.a. metoden Multisystemisk terapi (MST). Metoden består av et intensivt og familiebasert tilbud til ungdom som kjennetegnes av alvorlige atferdsproblem som lovbrudd og rusmisbruk. Tilbudet er rettet mot hele familien og gjennomføres i ungdommens nærmiljø, der aktuelle instanser blir involvert. Det foreligger en betydelig forskningsdokumentasjon som viser at MST er en av de mest lovende metoder for å behandle alvorlige atferdsproblem i USA. Det foreligger også nordisk behandlingsforskning som underbygger at familieintensive og nærmiljørettede tiltak kan gi gode resultater overfor denne målgruppen.

Avslutningsvis vil jeg understreke viktigheten av at barn av rusmiddelmisbrukende foreldre får et tilbud innenfor det ordinære hjelpeapparat. Regjeringen vil arbeide for at barn av rusmiddelmisbrukende foreldre skal få et godt tilbud i alle deler av tjenesteapparatet, og ikke minst ønsker vi å bidra til fortsatt kunnskapsspredning og kompetanseheving knyttet til rusmiddelproblematikk.