Skriftlig spørsmål fra Elsa Skarbøvik (KrF) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:429 (1999-2000)
Innlevert: 01.09.2000
Sendt: 01.09.2000
Besvart: 08.09.2000 av olje- og energiminister Olav Akselsen

Elsa Skarbøvik (KrF)

Spørsmål

Elsa Skarbøvik (KrF): I innbydelsen til å søke om støtte til investeringer ifølge varmeanleggsordningen står følgende: "Maksimalt støttebeløp er 20 millioner kr til hvert prosjekt. Støtte over flere år kan ikke påregnes."
Hva kan statsråden gjøre med dette slik at det ikke slår uheldig ut for store prosjekt som kunne gitt stor miljøeffekt?

Begrunnelse

Ifølge energimeldingen Stortinget behandlet i vår, legges det opp til en sterkere satsing på miljøvennlige energikilder. Det å utnytte spillvarmen fra Esso Slagentangen vil ha svært stor miljøeffekt. Vestfold Krafts søknad om støtte til etablering av fjernvarmeprosjekt i Tønsberg er i sommer avslått av Norges Vassdrags- og energidirektorat. Søknaden lød på 46 millioner kr, og avslaget begrunnes med den økonomiske rammen som er gitt.
Følgen av dette avslaget blir at større prosjekt faller utenfor tildelingen og konkurreres ut på grunn av få midler.

Olav Akselsen (A)

Svar

Olav Akselsen: Ein føresetnad for å nå målet om 4 TWh/år vassboren varme basert på fornybare energikjelder, spillvarme og varmepumper innan 2010, er at tilstrekkeleg mange aktørar etablerer seg i marknaden, og på sikt legg grunnlag for ein lønsam varmemarknad. Varmeanleggsordninga er eit av dei viktigaste verkemidla som skal medverke til dette, og ved å setja ei øvre grense for støtte per prosjekt vil midlane bli spreidde på fleire aktørar. Grensa på 20 mill. kroner per prosjekt må sjåast på bakgrunn av at den totale ramma for ordninga er 85 mill. kroner i år 2000.

Departementet har overlate til NVE å forvalta og setja konkrete kriterium for verkemidla retta mot auka bruk av vassboren varme. Grensa på 20 mill. kroner er difor fastsett av NVE.

I tillegg viser eg til at Regjeringa vil føreslå å oppretta eit eige fond for omlegginga av energisektoren i ein Ot. prp. seinare i haust. Dette vil kunne leggja til rette for andre finansieringsformer og kriterium for tildeling av støtte enn det vi har i dag.