Skriftlig spørsmål fra Ingebrigt S. Sørfonn (KrF) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:430 (1999-2000)
Innlevert: 01.09.2000
Sendt: 01.09.2000
Besvart: 08.09.2000 av miljøvernminister Siri Bjerke

Ingebrigt S. Sørfonn (KrF)

Spørsmål

Ingebrigt S. Sørfonn (KrF): Like før helga vart det meldt om at norske havner er dramatisk forurensa. Mellom anna vart stenging av Bergen havn vurdert som ein konsekvens av dette. Store deler av denne forurensinga skriv seg truleg frå tidlegare tider. Opprydding av dette må vera eit nasjonalt ansvar.
Vil miljøvernministeren ta initiativ for å laga ein plan for ei hurtig opprydding i desse problema?

Siri Bjerke (A)

Svar

Siri Bjerke: Representanten Ingebrigt S. Sørfonn viser i sitt spørsmål til mediaoppslag om at flere norske havner er sterkt forurensede, og at årsaken til dette i stor grad skyldes tidligere tiders forurensende utslipp. Bakgrunnen for mediaoppslagene er at Statens forurensningstilsyn den 24. august d.å. har varslet 11 større norske havner om at det er aktuelt å gi pålegg om tiltak for å stanse spredning av bunnslam som til dels er meget sterkt forurenset av miljøgifter. Havnetrafikken virvler opp bunnslammet, noe som fører til spredning av miljøgifter over store områder og dermed også økt fare for at miljøgiftene kommer inn i næringskjeden.

Jeg vil først understreke at oppryddingen av forurensede fjorder og havner er et arbeid som byr på store utfordringer både av økonomisk og teknisk art. Kartlegginger gjennomført av Statens forurensningstilsyn viser at det er ca. 120 forurensede områder eller lokaliteter langs norskekysten, bl.a. de havnene hvor SFT nå ønsker at det skal gjennomføres tiltak. En opprydding i alle de forurensede lokalitetene langs kysten vil sannsynligvis ta flere tiår, og kostnadene vil kunne bli mange milliarder kroner avhengig av ambisjonsnivået for oppryddingen. Oppryddingen bør samtidig ses i sammenheng med at vi klarer å stoppe tilførslene av nye miljøgifter til de forurensede områdene. I motsatt fall vil virkningen av oppryddingen kunne bli av kortvarig karakter.

De store utfordringene vi står overfor på dette området, ikke minst kostnadsmessig, gjør at det etter min mening er helt nødvendig å lage en helhetlig og kostnadseffektiv plan for oppryddingsarbeidet i forurensede havner og fjorder. Dette innebærer bl.a. at virkemiddelbruk og ambisjonsnivå for oppryddingen avklares.

Jeg har allerede satt igang arbeidet med å lage en slik plan, og jeg tar sikte på at Stortinget skal få en bred presentasjon av dette problemområdet i stortingsmeldingen om Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand neste år. Det er likevel viktig å understreke at dette ikke innebærer at praktiske tiltak for å rydde opp i forurensede fjorder og havner skal stilles i bero i påvente av at en slik helhetlig plan utarbeides. Tvert imot mener jeg det er viktig at vi kommer raskt igang med tiltak på områder hvor vi vet at det er alvorlige miljøgiftsforurensninger og hvor spredningsfaren er betydelig. På denne måten vil vi også høste nyttig erfaring for det videre arbeidet med opprydding i de forurensede sedimentene i havner og fjorder.