Skriftlig spørsmål fra Gunnar Skaug (A) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:432 (1999-2000)
Innlevert: 01.09.2000
Sendt: 01.09.2000
Besvart: 08.09.2000 av forsvarsminister Bjørn Tore Godal

Gunnar Skaug (A)

Spørsmål

Gunnar Skaug (A): I et notat fra Forsvarssjefen av 10. juli 2000 framkommer det bl.a. det skal besluttes at den lavere forvaltningsutdannelsen (funksjonsrettet utdanning) skal gjennomføres ved Forsvarets forvaltningsskole - som skal opprettes, ferdig implementert 2003. Den høyere forvaltningsutdannelsen (tidligere HFSII, Halden) skal justeres og integreres med FSTS II (Akershus).
Vil forsvarsministeren gi forsikringer om at utdanningen i Forsvaret ikke skal justeres/endres før Langtidsmeldingen foreligger?

Begrunnelse

Det vises til tidligere korrespondanse mellom statsråden og Østfolds stortingsrepresentanter om Hærens forvaltningsskole i Halden. Vi er tilfreds med at departementet har gitt Forsvarssjefen oppdrag om at utredningsarbeidet om forvaltningsutdannelsen i Forsvaret skal inneholde en fullstendig oppdatert konsekvensanalyse med lokaliseringsalternativ til Oslo. Dette må tolkes som at Halden blir utredet som alternativ til Forsvarssjefens forslag og beslutningsnotater om samordning på Akershus.
Derfor må det ikke foretas omlegginger gjennom beslutninger tatt av Forsvarssjefen før beslutninger om utdanningen i Forsvaret er tatt av Stortinget. Forsvarsdepartementet må sørge for at det utarbeides konkrete og faktiske utredninger av flere alternativer.
I Halden arbeides det nå for mulighetene til å inngå et nærmere samarbeid mellom Hærens forvaltningsskole og Høgskolen i Østfold, bl.a. med tanke på et eventuelt nybygg på Remmen. Forsvarssjefen har gitt uttrykk for en akademisering av Forsvarets utdanningsstruktur, tilsvarende andre nordiske land. Den nåværende samarbeidsavtalen mellom Høgskolen i Østfold og Hærens Forvaltningsskole i Halden legger et godt grunnlag for dette.

Bjørn Tore Godal (A)

Svar

Bjørn Tore Godal: Både NOU 2000:20 - Et nytt Forsvar - og Forsvarsstudien 2000 beskriver en omfattende restrukturering i alle forsvarsgrener som vil berøre fredsorganisasjonens evne til styrkeproduksjon og kvaliteten på denne. Utdanningen i Forsvaret bør organiseres på en mer helhetlig måte enn i dag og tilpasses de endrede økonomiske, operative og teknologiske rammebetingelser. I dette synes det også å være behov for et mer hierarkisk utdanningssystem der én sjef har det overordnede ansvaret. Et redusert utdanningsvolum vil være en konsekvens av at Forsvaret blir tallmessig mindre, men denne reduksjonen vil kunne slå ut forskjellig på ulike sektorer og fagområder. Militær utdanning må i nødvendig grad tilpasses det sivile utdanningssystem slik at militær utdanning også gir uttelling sivilt. På flere områder kan det derfor være hensiktsmessig å kjøpe sivil utdanning fremfor å opprettholde egen militær skolevirksomhet, men det kan også være nødvendig å utvikle forsknings- og utdanningsmiljøer innen Forsvaret på felter hvor slik kompetanse ikke er tilgjengelig fra sivil side.

Forsvarets overkommando foreslår i brev av 21. juli 2000 at man skal se forvaltningsutdanningen i Forsvaret i sammenheng med anbefalingene i NOU 2000:20 og Forsvarsstudien 2000 og integrere utredningsarbeidet i det pågående arbeid med Langtidsproposisjonen. Forsvarsdepartementet er enig i dette.

Departementet har imidlertid ikke sluttet seg til overkommandoens anbefaling om å overføre den høyere forvaltningsutdanningen i Halden til Forsvarets stabsskole, Akershus festning allerede fra sommeren 2001. Beslutningsgrunnlaget for ny, felles forvaltningsutdanning og lokalisering av denne skal utredes i et samarbeidsprosjekt mellom Forsvarsdepartementet og Forsvarets overkommando innenfor arbeidet med Langtidsproposisjonen. Beslutningsgrunnlaget vil beskrive en ny, helhetlig utdanningsmodell som vil omfatte alle tre forsvarsgrener og Heimevernet. Denne faglige beskrivelsen vil deretter danne grunnlaget for anbefaling av lokaliseringsalternativer.

På bakgrunn av ovenstående kan jeg forsikre om at forvaltningsutdanningen i Forsvaret ikke skal justeres eller endres før Langtidsproposisjonen foreligger i løpet av Stortingets vårsesjon 2001.