Skriftlig spørsmål fra Marit Tingelstad (Sp) til justisministeren

Dokument nr. 15:433 (1999-2000)
Innlevert: 01.09.2000
Sendt: 01.09.2000
Besvart: 12.09.2000 av justisminister Hanne Harlem

Marit Tingelstad (Sp)

Spørsmål

Marit Tingelstad (Sp): Under henvisning til budsjettsituasjonen i politidistriktet, har politimesteren i Vestoppland pålagt lensmennene å stramme inn på alt overtidsarbeid. Pålegget medfører at det ikke vil bli foretatt utrykning på kveldstid/i helger unntatt i saker som truer liv og helse.
Aksepterer statsråden en slik økonomistyring, og vil statsråden ta initiativ til å endre budsjettreglene med sikte på større fleksibilitet ved bl.a. å tillate omdisponering mellom budsjettposter ved det enkelte lensmannskontor?

Begrunnelse

Bakgrunnen for den oppståtte situasjonen er budsjettoverskridelser i Vestoppland politidistrikt. Dette søker Politimesteren i Vestoppland løst ved å trekke inn midler fra de øvrige lensmannskontorene i distriktet. Konsekvensen av en slik økonomistyring går direkte ut over publikum samtidig som det skaper en svært vanskelig arbeidssituasjon for de ansatte. Dessuten gir det et meget dårlig signal til den enkelte resultatenhet som har etterlevd vedtatt budsjett men som allikevel opplever å få sine driftsmuligheter drastisk beskåret. En slik praksis stimulerer ikke til budsjettdisiplin. Det er også et paradoks at enkelte av disse lensmannskontorene er tilført nye stillinger, men at disse ekstraressursene ikke tillates benyttet til overtid. En løsning for å avhjelpe dagens situasjonen kunne ha vært å omdisponere ressurser fra vakante stillinger til overtidsbetaling.
Konsekvensene av dagens økonomistyring synes uforsvarlig og gjør at publikum føler utrygghet. Det er og en fare for at dette bidrar til å svekke folks rettsoppfatning. Det er og en fare for at en slik minimumsløsning svekker politiets mulighet til å drive forebyggende arbeid blant barn og unge samtidig som det gir et uheldig signal om at risikoen ved å begå lovbrudd nå er mindre.

Hanne Harlem (A)

Svar

Hanne Harlem: På bakgrunn av regnskapsrapporten for 1. halvår 2000 som viste et stort uhjemlet overforbruk, foretok Justisdepartementet en inspeksjon i Vestoppland politidistriktet i august 2000. Inspeksjonen var en gjennomgang av lensmannskontorenes generelle rammebetingelser. Det ble særlig lagt vekt på økonomiforvaltningen.

Politimesteren har ansvar for å lage budsjettdisponeringsskriv med prioriteringer til lensmannskontorene. Ved gjennomgang og kontroll i 7 av lensmannsdistriktene ble det avdekket en rekke gjentatte og relativt grove brudd på politimesterens budsjettdisponeringsskriv.

Kontrollen viste at overtidsbruken var stor og blant annet brukt til:

- utrykninger til ikke prioriterte oppdrag

- overtid til øvelser

- overtid til skolebesøk

- overtid til møtevirksomhet

- overtid til kurs

Lensmennene som har delegert budsjettansvar hadde i alt for stor grad overlatt til betjentene å vurdere hvilke oppdrag de skal rykke ut på. De hadde heller ikke løpende og tidsaktuell kontroll over ressursbruken, særlig overtidsmidlene.

Det understrekes at man i politidistriktet har polititjenestemenn i aktiv tjeneste utenfor normal arbeidstid i deler av uken. Politiinnsats i disse tidsrommene medfører derfor normalt ikke bruk av overtid. I den tiden av døgnet som ikke er dekket opp av aktiv tjeneste, medfører utrykning bruk av overtid.

Politimesteren har utarbeidet retningslinjer som innebærer en strengere prioritering av overtidsbruken. Dette fratar ikke lensmennene muligheten for og forpliktelser til å vurdere den enkelte henvendelse. På grunn av den vanskelige budsjettsituasjonen politidistriktet har kommet i, er det likevel klart at det normalt ikke skal rykkes ut ved bruk av overtid på forhold av mindre alvorlig karakter.

Det samlede økonomiregelverket i staten gir Vestoppland politidistrikt full fleksibilitet og muligheter for omdisponering mellom budsjettposter, innenfor disponibel ramme. Det vil derfor ikke være behov for å endre budsjettreglene, da fleksibiliteten allerede i dag er fullstendig.

Politimesteren i Vestoppland er gjennom økonomireglementet pålagt å løse oppgavene innenfor tilgjengelig bevilgning. Overtidsterskelen som nå er lagt fra politimesteren er et ledd i arbeidet med å nedarbeide et uhjemlet overforbruk. Forholdet mellom ressursbruk og ønsket publikumsservice vil alltid være et dilemma for en politimester, som både skal forholde seg til publikums krav, og samtidig ha nødvendig kontroll over budsjettet.

Departementet vil sørge for en tett oppfølging av distriktet.