Skriftlig spørsmål fra Øystein Djupedal (SV) til landbruksministeren

Dokument nr. 15:437 (1999-2000)
Innlevert: 01.09.2000
Sendt: 01.09.2000
Besvart: 08.09.2000 av landbruksminister Bjarne Håkon Hanssen

Øystein Djupedal (SV)

Spørsmål

Øystein Djupedal (SV): Påsken 1997 gikk et jordskred i Skaun i Sør-Trøndelag forbi huset til Aud og Odd Gellein. På råd fra eksperter har ekteparet flyttet fra huset, og står idag nærmest ruinert. Paret har ikke mottatt noen støtte fra Statens Naturskadefond fordi fondet prioriterer saker av "større samfunnsmessig betydning".
Hva kan landbruksministeren gjøre for å øke fondets mulighet til å gi erstatning til enkeltmennesker som rammes av slike ulykker, og kan han hjelpe denne familien?

Begrunnelse

Ekteparet Aud og Odd Gellein får ikke erstatning fra forsikringsselskapet fordi forsikringen kun dekker direkte skade, og raset kun sneiet huset. Etter eget utsagn har Statens Naturskadefond ikke midler til å hjelpe enkeltmennesker som familien Gellein, og må si nei til 95% av søknadene. Eksperter fra fondet har imidlertid erklært at huset til ekteparet er utrygt å bo i fordi det er urealistisk å sikre skråningen bak huset, og anbefaler at huset fraflyttes.
Kommunen konkluderer med det samme som Naturskadefondet, men anser seg ikke som økonomisk ansvarlig fordi huset ble bygget før plan- og bygningsloven trådte i kraft. Det eneste kommunen har å tilby er bistand fra sosialkontoret til livsopphold når familien søker om dette.
Ekteparet faller derfor mellom alle stoler, og sitter i dag uten hus og hjem, men med et boliglån på 300.000 kroner. Det må være bedre samfunns-økonomi å gi en familie som er rammet av en naturskade erstatning for skaden gjennom naturskadefondet, enn å tvinge mennesker til å søke om sosialhjelp mot eget ønske.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Stortinget har i lov av 25. mars 1994 nr. 7 i tredje kapittel §§ 20 - 24, fastsatt bestemmelser om tiltak til sikring mot naturskader. Det går av disse bestemmelsene fram at kommunen plikter å treffe forholdsregler mot naturskader, slik som bestemt i plan- og bygningsloven §§ 25 første ledd, nr. 5 og 68, samt ved nødvendige sikringstiltak.

Kongen kan ved forskrift eller i det enkelte tilfelle fastsette at staten skal hjelpe til med visse slag sikringstiltak. Denne myndigheten er delegert fra Kongen til Landbruksdepartementet.

Landbruksdepartementet har en gjennomgang av oppgave- og ansvarsfordeling knyttet til sikring mot naturskader under arbeid, og har derfor valgt å vente med den endelige utformingen av forskriften.

I brev av 16.12.1996 har Landbruksdepartementet bl.a. gitt styret for Statens naturskadefond myndighet til å innvilge tilskudd til sikring mot naturskader og fastsette vilkår for tilskudd.

Styret for Statens naturskadefond fastsatte i møte 12.02.1997 midlertidige regler for tilskudd til sikring mot naturskader. De midlertidige reglene ble gjort kjent for kommunene ved ekspedisjon av 18.03.97 fra Statens naturskadefond.

På grunnlag av ekspedisjon av 18.07.97 fra Skaun kommune ble spørsmålet om et tilskudd fra Statens naturskadefond til fraflytting av eiendommen til Aud og Odd Gellein - innenfor en kostnadsramme på kr. 830.000 - behandlet i styret for Statens naturskadefond under sak nr. 59/97 nr. 5 og sak nr. 70/97 nr. 6.

Fondsstyret fant ikke å kunne gi prioritet for søknaden, under henvisning til de budsjettmessige rammer for Landbruksdepartementets kap.1148 post 70 og til at behovet for sikringstiltak i det vesentlige syntes å måtte være en naturlig del av tomtekostnadene i henhold til bestemmelsene i plan- og bygningsloven, og at nytten av tiltaket var direkte knyttet til eieren av eiendommen. Styret for Statens naturskadefond har ikke funnet at det er grunn for tilskudd.

Vedtakene i Statens naturskadefond ble klaget inn for Ankenemnda for Statens naturskadefond.

Under klagesak 32/98 - i møte 16.06.98 - fattet Ankenemnda slikt vedtak: "Ankenemnda vil bemerke at hjemmel for fondets vedtak er naturskadeloven §§ 20 og 21. Nemnda finner etter en samlet vurdering ikke grunnlag for å sette fondsstyrets vedtak til side.

Nemnda er av den oppfatning at eiendommen bør fraflyttes. Ankenemnda finner etter dette at klagen ikke skal tas til følge."

En kan ikke se at de bestemmelsene for erstatningsutbetalinger ( fra kap. 1148 post 71) og tilsagn om tilskudd til sikringstiltak ( fra kap. 1148 post 70) som er hjemlet i lov av 25.03.94 nr.7, gir grunnlag for økonomiske ytelser til Aud og Odd Gellein eller andre som kommer i samme situasjon. Dette fordi det her ikke dreier seg om utbedring av en erstatningsbetingende naturskade (utbetaling over kap. 1148 post 71) og fordi det- innenfor de økonomiske rammene som er stilt til rådighet på kap. 1148 post 70 - prioriteres saker med stor samfunnsmessig betydning.

En ser at familien Gellein faller mellom flere ordninger, men saken er vurdert slik at det ikke er mulig innenfor regelverket og de politiske retningslinjer som er gitt for ordningene å kunne imøtekomme familiens behov innenfor kap. 1148.