Skriftlig spørsmål fra Arne Lyngstad (KrF) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:439 (1999-2000)
Innlevert: 01.09.2000
Sendt: 01.09.2000
Besvart: 08.09.2000 av kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad

Arne Lyngstad (KrF)

Spørsmål

Arne Lyngstad (KrF): Vil kommunene i år 2000 få kompensasjon for merutgiftene til lærerlønningene som overstiger den beregnede lønnsveksten på 3,75 pst.?

Begrunnelse

I Revidert nasjonalbudsjett er det lagt opp til en lønnsvekst fra 1999 til 2000 på 3,75 pst..
Ved læreroppgjøret ble det som kjent gitt en lønnsøkning som for de som kommer best ut, utgjør en lønnsøkning på 30 000 kroner eller tilsvarende en økning på ca. 10 pst..
Læreroppgjøret for i år ble ekstra dyrt bl.a. på bakgrunn av føringer lagt i Stortinget ved behandling av lærerrekrutteringsmeldingen, hvor Stortinget uttalte at lærerne skal ha konkurransedyktig lønn. Det er også framforhandlet en ny arbeidsavtale som gir lønnsøkning og det gis feriekompensasjon.
Da det som kjent er staten som forhandler lærernes lønninger, gir dette kommunene ingen avgjørende innflytelse på hvor store lønningene skal være. Dette gjør det også ekstra vanskelig for kommunene å beregne riktig lønnsvekst.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: I løpet av september 2000 vil Kommunal- og regionaldepartementet fremme en stortingsproposisjon om tilleggsbevilgninger til kommunesektoren for år 2000.

Proposisjonen vil omhandle forslag om kompensasjon i år 2000 for utvidet ferie og ny arbeidstidsavtale for undervisningspersonale.