Skriftlig spørsmål fra Arne Lyngstad (KrF) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:440 (1999-2000)
Innlevert: 01.09.2000
Sendt: 01.09.2000
Besvart: 08.09.2000 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske

Arne Lyngstad (KrF)

Spørsmål

Arne Lyngstad (KrF): I Rundskriv F-042-00 informerer departementet om at voksne får rett til videregående opplæring fra 01.08.00. Her sies det at "opplæringstilbud til den enkelte må organiseres slik at det er forsvarlig grunnlag for å sette standpunktkarakterer".
Vil fylkene med denne bestemmelse kunne bruke tilbydere som gir opplæring og eksamen under privatistordningen, for å oppfylle sin plikt til å gi opplæring for voksne?

Begrunnelse

I Innst. O. nr. 89 (1999-2000) om endringer i opplæringsloven slår et flertall fast at oppdragsgiverne selv skal avgjøre hvilken tilbyder de vil bruke til å utføre opplæringstjenester. Kommunene og fylkeskommunene må selv kunne velge tilbydere for å kunne realisere sin plikt til å gi tilbud til voksne. På denne bakgrunn vedtok Stortinget i lovteksten at "kommunen og fylkeskommunen kan nytte studieforbund, fjernundervisningsinstitusjonar og andre som gir tilbod om grunnskoleopplæring og vidaregåande opplæring for å oppfylle plikta til å gi opplæring til vaksne."
I samme innstilling gikk flertallet inn på spørsmålet om elevstatus og standpunktkarakterer for voksne. Her mente flertallet at "kursdeltakere som gjennomfører et fastlagt opplegg bør kunne få standpunktkarakter av faglærer og gå opp til eksamen på samme måte som ordinære elever med elevstatus", og ba departementet fastsette regler i henhold til dette.
I Rundskriv F-042-00 informerer departementet om at voksne får rett til videregående opplæring fra 01.08.00. Her understrekes at fylkeskommunen vil få ansvaret for all videregående opplæring for voksne med rett etter lovens §4A-3. Lovens § 4 A-4 åpner imidlertid for at fylkeskommunen kan benytte fjernundervisningsinstitusjoner, studieforbund og andre tilbydere for å oppfylle plikten til å gi opplæring for voksne. I rundskrivet skriver departementet at retten innebærer at voksne skal få tilbud om et undervisningsopplegg som normalt vil lede fram til full kompetanse. Opplæringstilbudet til den enkelte må organiseres slik at det er forsvarlig grunnlag for å sette standpunktkarakterer.
I Innst. O. nr. 89 (1999-2000) sier flertallet at en ordning med elevstatus for elever i studieforbund og fjernundervisningsinstitusjoner ikke må erstatte muligheten til å gå opp til eksamen som privatist, men være en alternativ ordning. For meg synes det i rundskrivet å være en presisering av opplæringstilbudets organisering som begrenser fylkenes valg av tilbydere og som baserer seg på privatistordningen.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Ifølge opplæringslova § 4 A-4, 2 ledd kan kommunen og fylkeskommunen nytte studieforbund, fjernundervisninginstitusjoner og andre som gir tilbud om grunnskoleopplæring og videregående opplæring for å oppfylle plikten til å gi opplæring til voksne.

I rundskriv F-42-00 skriver departementet at opplæringstilbudet til den enkelte må organiseres slik at det er forsvarlig grunnlag for å sette standpunktkarakter.

Fylkeskommunen kan med andre ord benytte seg av andre tilbydere, herunder også tilbydere som i tillegg gir tilbud under privatistordningen, for å oppfylle plikten til å gi opplæring til voksne. Opplæringstilbudet må imidlertid være organisert på en slik måte at det er forsvarlig grunnlag for å sette standpunktkarakter. Rundskriv F-42-00 inneholder derfor ingen begrensning av eksisterende privatistordning. Opplæringsloven er ikke til hinder for at fylkeskommunen benytter private tilbydere for å gi tilbud til voksne etter opplæringsloven kapittel 4 A. De samme private tilbyderne kan også gi tilbud til voksne som ønsker å ta eksamen som privatist.

Tillegg til svar 3. november 2000:

Jeg viser til mitt svar 8.9.2000. Jeg finner grunn til følgende presisering:

Departementet har ingen planer om å oppheve den gjeldende privatistordningen. Denne ordningen vil fortsatt bestå i forskrift til opplæringslova kapittel 4.

Jeg understreker at fylkeskommunen er ansvarlig for den enkeltes rett til videregående opplæring etter opplæringsloven kapittel 4A. Fylkeskommunen står fritt i å benytte andre tilbydere for å oppfylle sine forpliktelser overfor voksne. Det er fylkeskommunen selv som velger om dette for eksempel skal være en privat videregående skole.

Departementet har sendt på høring utkast til forskrifter om standpunktkarakterer for voksne. Forskriftutkastet åpner for at også private tilbydere kan gi standpunktkarakterer, så lenge det er forsvarlig grunnlag for å sette slike karakterer. Det er imidlertid overlatt til fylkeskommunen å vurdere om den tilbyderen skal sette standpunktkarakterer eller ikke.