Skriftlig spørsmål fra Per-Kristian Foss (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:442 (1999-2000)
Innlevert: 05.09.2000
Sendt: 06.09.2000
Besvart: 14.09.2000 av finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen

Per-Kristian Foss (H)

Spørsmål

Per-Kristian Foss (H): Det vises til at Regjeringen har utsatt salget av statens aksjer i Kreditkassen.
Hvorledes og etter hvilken timeplan planlegges salget gjennomført?

Begrunnelse

Jeg viser til at informasjonen fra Statens Bankinvesteringsfond er svært knapp og ikke gir grunnlag for å vurdere om salget skal gjennomføres på en måte som er i tråd med Stortingets forutsetninger.
Jeg viser også til at det fra faglig hold er kommet sterke innvendinger imot å gjennomføre budrunden lukket. Bl.a. er det reist spørsmål ved om dette er egnet til å oppnå best pris for statens aksjer og om det er heldig i forholdet til øvrige aksjonærer.

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A)

Svar

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen: Statens Bankinvesteringsfond (Bankinvesteringsfondet) har startet arbeidet med salg av statens aksjer i Christiania Bank og Kreditkasse ASA (Kreditkassen), på grunnlag av det oppdrag som ble gitt av departementet i brev av 20. juni 2000. Bankinvesteringsfondet skal selge alle sine (statens) aksjer i banken, tilsvarende 34,6 prosent av aksjekapitalen. Salget skal organiseres på en forretningsmessig best mulig måte, basert på de retningslinjer som er lagt til grunn i St.meld. nr. 68 (1999-2000), og som flertallet i finanskomiteen sluttet seg til Innst. S. nr. 245 (1999-2000).

Bankinvesteringsfondet vil foreta salget gjennom en budprosess, i samarbeid med Kreditkassens styre og ledelse. Prosessens mål er høyest mulig verdiskapning for alle aksjonærer i Kreditkassen. Det forutsettes at kjøperen fremmer tilbud om kjøp av samtlige aksjer i Kreditkassen.

Departementet ba i brev av 22. august 2000 Bankinvesteringsfondet om å utsette foreleggelsen av saken for departementet til etter at statsbudsjettet, St.prp. nr. 1 (2000-2001), er lagt fram 4. oktober d.å.

Bankinvesteringsfondet har i etterkant av dette opplyst at salgsprosessen fortsetter, og at Fondet tar sikte på å gjennomføre budprosessen innen utgangen av oktober i år.

Bankinvesteringsfondet har engasjert veletablerte nasjonale og internasjonale rådgivere og tilretteleggere for salget.