Skriftlig spørsmål fra Inger Stolt-Nielsen (H) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:443 (1999-2000)
Innlevert: 05.09.2000
Sendt: 06.09.2000
Besvart: 13.09.2000 av nærings- og handelsminister Grete Knudsen

Inger Stolt-Nielsen (TF)

Spørsmål

Inger Stolt-Nielsen (H): Ved behandlingen av revidert budsjett vedtok Stortinget at Regjeringen skulle fremme forslag til tiltak som skulle sikre norske sjømannsarbeidsplasseres konkurransedyktighet innenfor de rammer som gjelder for EU-området.
Hvordan har Regjeringen fulgt opp dette vedtaket og forberedt eventuelle endringer i forhold til dagens ordning med refusjonsstøtte?

Begrunnelse

Rammevilkårene for den internasjonale skipsfart er i endring. De europeiske skipsfartsnasjonene innenfor EU har i de senere årene bedret sine nasjonale betingelser for skipsfart med sjøfolk fra eget land. I samme periode har Norge gått motsatt vei. I Stortinget har alle partier bortsett fra SV slått fast at man ønsker konkurranseforhold for norske sjømannsarbeidsplasser og norsk skipsfart som gjør det mulig for norske rederier å beholde norsk flagg og en minstebemanning av norske sjøfolk. Fra Stortingets side har det gang på gang vært erklært at norske maritime næringer må gis fremtidsmuligheter, og at man ser rekruttering av norske sjøfolk som vesentlig for å opprettholde den maritime kompetanse.
Forverrede rammevilkår har medført at man i år ikke har klart å skaffe lærlingeplass til alle dem som har fullført den teoretiske del av sin maritime utdannelse. Det er derfor vesentlig at Regjeringen holder den tidsramme som Stortinget satte ved behandlingen av revidert budsjett, slik at forslag til tiltak som kan sikre konkurransedyktighet for norske sjøfolk kommer samtidig med fremleggelse av statsbudsjettet for 2001. Som ledd i forberedelsen til behandling av denne saken er det av interesse å bli orientert om hvordan Regjeringen så langt har fulgt opp Stortingets vedtak.

Grete Knudsen (A)

Svar

Grete Knudsen: Spørsmålet referer til Stortingets anmodningsvedtak nr. 552 som ble oversendt Regjeringen den 5. juli og gjelder fremleggelse av forslag til tiltak i forbindelse med fremleggelse av statsbudsjettet for 2001. Regjeringen vil legge frem forslag til statsbudsjett for 2001 den 4. oktober. Stortingets anmodningsvedtak vil bli behandlet som en del av budsjettfremlegget for neste år og vil bli nærmere omtalt i St.prp. nr. 1 (2000-2001).